1887

OECD Multilingual Summaries

OECD Business and Finance Outlook 2018

Summary in Polish

Cover
Przeczytaj całą publikację pod adresem:
10.1787/9789264298828-en

Raport OECD „Perspektywy w obszarze biznesu i finansów 2018”

Streszczenie w języku polskim

Skomunikowanie (ang. connectivity), zarówno w ramach instytucji światowego systemu finansowego, jak i pomiędzy krajami, to integralna część globalizacji i kluczowy element funkcjonowania złożonych społeczeństw w dążeniu do większej produktywności. Tegoroczny Raport przedstawia zjawisko komunikacji zarówno w przypadku działania w ramach instytucji światowego systemu finansowego, jak i pomiędzy krajami. W przypadku tej drugiej kwestii, w Raporcie analizowana jest rosnąca waga Chin w gospodarce światowej, a w szczególności wpływ międzynarodowej strategii rozwojowej znanej jako „Belt and Road Initiative” (BRI) na globalnych partnerów handlowych i inwestycyjnych Chin oraz na reformy prawne, które pomogłyby przełożyć wynikające z BRI korzyści na całą światową gospodarkę.

Perspektywy dla światowego systemu finansów

Od 2008 r. władze monetarne krajów, w których działają najważniejsze dla systemu w skali świata banki (tzw. grupa G‑SIB), wsparły globalny system finansowy poprzez wprowadzenie bardzo niskich stóp procentowych oraz zakrojony na dużą skalę proces zakupu papierów wartościowych. Celem było początkowo usprawnienie nieprawidłowo działających rynków, a następnie wsparcie ożywienia gospodarczego. Wraz z poprawą sytuacji gospodarczej, Rezerwa Federalna USA zaczęła normalizować swoją politykę, a banki centralne innych krajów rozwiniętych prawdopodobnie pójdą w jej ślady. Zmiany te przyczyniły się to do gwałtownych wahań cen aktywów w 2018 r., szczególnie wyraźnych w pierwszych miesiącach roku. Ustabilizowanie tej sytuacji będzie z pewnością dużym wyzwaniem.

W kontekście tego procesu Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego sfinalizował reformę ram regulacyjnych dotyczących banków aktywnie działających na arenie międzynarodowej, znaną jako Bazylea III. Złagodzenie polityki monetarnej pozwoli stwierdzić, czy pakiet Bazylea III skutecznie spełnia swój cel, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa i dobrej kondycji systemu finansowego w obliczu napięć, a w szczególności, gdy płynność produktów stanowi siłę napędową niestabilności. Pakiet Bazylea III pozwolił wzmocnić zasady kapitałowe, ale pozwala utrzymać banki z grupy G‑SIB i ich modele biznesowe podobne do tych, które istniały przed kryzysem w 2008 r. ‑ z pewnością nie powstrzymując pełnego oddzielenia bankowości inwestycyjnej od bankowości konsumenckiej zabezpieczonej depozytami. Luki wynikające z ich wzajemnych powiązań są nadal ważną cechą systemu. Jeden wskaźnik współzależności, wartość referencyjna instrumentów pochodnych na rynkach pozagiełdowych, utrzymywał się w drugiej połowie 2017 r. na poziomie 532 bln USD, niewiele poniżej rekordowego poziomu sprzed kryzysu wynoszącego pod koniec 2007 r. 586 bilionów USD. Tam, gdzie występują te zagrożenia, nastąpiło jednak pewne przesunięcie, gdyż inwestorzy zareagowali na warunki niskiego oprocentowania.

Perspektywy finansowe będą także kształtowane przez zdolność Chin do zarządzania ryzykami związanymi z wysokim zadłużeniem i jego wpływ na sektor bankowości, z bankowością równoległą oraz zarządzaniem majątkiem. Pomimo że Chiny nie są bezpośrednio powiązane z ryzykiem w rozwiniętych gospodarkach ze względu na zamknięty charakter systemu finansowego, w przypadku jakichkolwiek problemów władze chińskie mogłyby pozbyć się amerykańskich papierów wartościowych, co zwiększyłoby presję na płynność w rozwiniętych gospodarkach. Zakres problemów z nieregularnym kredytowaniem w Chinach jest ukrywany przez brak informacji o tym, które aktywa znajdują się w instrumentach pozabilansowych. Jest jednak oczywiste, że te olbrzymie ekspozycje pozabilansowe zwiększyły ryzyko dźwigni finansowej i mogłyby doprowadzić do destabilizacji zdarzeń kredytowych. Jeśli dalsze zmiany w strukturze rynków finansowych i instytucji finansowych nie będą brane pod uwagę w rozwiniętych i wschodzących gospodarkach, mogłoby to zakłócić wzrost poza Chinami.

BRI w globalnym handlu, inwestycjach i finansach

Chińskie BRI to ambitna strategia rozwoju mająca na celu wzmocnienie skomunikowania i współpracy w sześciu głównych korytarzach gospodarczych przedstawionych na rysunku 2.3. Azjatycki Bank Rozwoju szacuje, że Azja potrzebuje 26 bln USD na inwestycje w infrastrukturę do 2030 roku, a Chiny z pewnością mogą przyczynić się do zrealizowania tego wyzwania. BRI, w którym priorytetowo traktuje się finansowanie infrastruktury, jest również strategią mającą na celu osiągnięcie wielu długoterminowych celów: skomunikowania; bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego; równomiernego rozwoju regionalnego i lepszego wykorzystania możliwości; swobodniejszego handlu; zrównoważonego rozwoju; oraz wymian kulturalnych i naukowych.

Chiny inwestują w transfer technologii, aby zwiększyć swój udział w branżach o wyższej wartości dodanej, a w dłuższej perspektywie chcą iść tropem innych dużych krajów w zakresie standardów technologicznych, innowacji i łańcuchów wartości handlowych. Skomunikowanie jest ważnym elementem strategii, szczególnie w odniesieniu do energii, biorąc pod uwagę jej liczne i różnorodne źródła wzdłuż korytarzy BRI. Mówiąc bardziej ogólnie, analiza empiryczna zawarta w Raporcie sugeruje, że skomunikowanie zarówno na rynkach zaawansowanych, jak i wschodzących, zwiększa korzyści z handlu i inwestycji. Potrzeby związane z finansowaniem infrastruktury w rozwijającej się Azji są jednak duże, a wewnętrzne problemy finansowe Chin wskazują na jej ograniczone możliwości. Oznacza to, że sukces BRI będzie zależny od znaczącego wkładu krajów OECD, co będzie wymagać zwiększenia roli rynków w decyzjach o alokacji zasobów. Aby było to możliwe, niezbędne jest wzmocnienie praw własności, konkurencji, polepszanie równych warunków gry i właściwe zarządzanie.

Drogi ku wyrównywaniu szans zrównoważonego rozwoju

BRI to faza globalizacji o charakterze długoterminowym, która ‑ jak w przypadku podobnych problemów gospodarki światowej ‑ potrzebuje przejrzystych podstaw solidnych zasad zachęcających do wprowadzania opłacalnych rozwiązań i uczciwości wszystkich zainteresowanych stron.

Wyróżnić można pięć rozległych obszarów, które mogłyby skorzystać na lepszym ujednoliceniu zasad do standardów międzynarodowych:

  • Rosnąca rola przedsiębiorstw państwowych w gospodarce światowej wymaga wprowadzenia zasad umożliwiających zapewnienie równych szans i zniechęcających do przyznawania dotacji lub nieprzejrzystych procesów, a także umożliwiających krajom otrzymującym pomoc korzystanie z inwestycji opartych na powszechnie akceptowanych praktykach ładu korporacyjnego. Kraje przyjmujące pomoc muszą rozwiązać problemy związane z bezpieczeństwem narodowym, zwłaszcza w przypadku strategicznie wrażliwych technologii oraz z lukami w kwestii prawnej odpowiedzialności przedsiębiorstw publicznych.
  • Potrzebne są otwarte i przejrzyste ustalenia dotyczące zamówień, szczególnie w przypadku dużych inwestycji infrastrukturalnych.
  • Należy unikać wysokich kosztów, jakie może nałożyć łapówkarstwo i korupcja, zarówno w przypadku dużych projektów infrastrukturalnych, jak i innych. Koszty społeczne i środowiskowe muszą być brane pod uwagę poprzez odpowiedzialne prowadzenie działalności minimalizujące zakłócenia na poziomie lokalnym.
  • Oprócz egzekwowania przepisów w zakresie ochrony środowiska przez firmy, władze publiczne muszą przeprowadzać oceny oddziaływania na środowisko przed wdrożeniem proponowanych projektów dotyczących urządzeń i infrastruktury.
  • Aby zmniejszyć koszty i zwiększyć możliwości w zakresie technologii, potrzebne są otwarte i przejrzyste systemy dla inwestycji transgranicznych. Pozwoli to polepszyć skomunikowanie oraz wzmocnić ekonomię skali, które są zbudowane w ramach strategii infrastruktury.

We wszystkich pięciu obszarach, OECD i inne międzynarodowe standardy dostarczają istotnych wskazówek zarówno dla gospodarek otrzymujących wsparcie w kwestiach infrastruktury, jak i dla gospodarek je dostarczających.

© OECD

Niniejsze podsumowanie nie jest oficjalnym tłumaczeniem materiałów OECD.

Kopiowanie niniejszego podsumowania jest dozwolone pod warunkiem zamieszczenia informacji o prawach autorskich OECD i tytułu oryginalnej publikacji.

Wielojęzyczne podsumowania są tłumaczeniami fragmentów dokumentów OECD, pierwotnie opublikowanych w językach angielskim i francuskim.

OECD

Przeczytaj pełną wersję w języku angielskim w iBibliotece OECD!!

© OECD (2018), OECD Business and Finance Outlook 2018, OECD Publishing.
doi: 10.1787/9789264298828-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error