1887

OECD Multilingual Summaries

Development Co-operation Report 2018

Joining Forces to Leave No One Behind

Summary in Latvian

Cover
Read the full book on:
10.1787/dcr-2018-en

2018. gada ziņojums par attīstības sadarbību

Spēku apvienošana, lai neviens nepaliktu malā

Kopsavilkums latviski

ANO dalībvalstis 2015. gadā apstiprināja Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam – pārveidojošu globālu programmu, kas integrē attīstības ekonomiskos, sociālos un vides pīlārus 17 cieši saistītos un savstarpēji atkarīgos ilgtspējīgas attīstības mērķos (IAM). 2030.gada programmas centrā ir apņemšanās sasniegt mērķus visiem, nevienu neatstājot malā, un tiekties sasniegt pēc iespējas vairāk. Attīstības sadarbības 2018. gada darbības ziņojumā izskatīta šīs apņemšanās nozīme, īpaši pievēršot uzmanību attīstības sadarbības un oficiālās attīstības palīdzības (OAP) unikālajai lomai un pievienotajai vērtībai. Šis ziņojums ir atbilde uz OECD Attīstības palīdzības komitejas (DAC) locekļu prasību pēc lielākas skaidrības par to, kā reaģēt uz minēto apņemšanos.

Globālajos apstākļos, kuros pieaug ienākumu un labklājības nevienlīdzība valstīs un starp tām, turklāt arvien biežāk tiek pieredzēti ar klimatu saistīti satricinājumi, ir apdraudēti ar lielām grūtībām panāktie sasniegumi attīstības jomā. Arvien pamanāmāki un neatliekamāki attīstības un vides riski liek valdībām, starptautiskajai sabiedrībai un partneriem attīstības jomā reaģēt un pielāgoties. Viņi saskaras ar nepārprotamu vajadzību atjaunot stratēģijas un ieguldījumus nabadzības izskaušanā, nevienlīdzības mazināšanā un tādu ilgtspējīgas attīstības apdraudējumu veicinātāju novēršanā, kam ir globāla ietekme.

Ko apņemšanās nevienu neatstāt malā nozīmē praksē? Atzīstot, ka uz šo jautājumu nav vienas atbildes un ka katra ANO dalībvalsts ir atbildīga par Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam izpildi un IAM sasniegšanu visiem, šajā ziņojumā sniegts visaptverošs pārskats. Tajā izmantoti jaunākie fakti, dati un analīze, ko dažādi valdības, akadēmiskie un nevalstiskie eksperti un politikas veidotāji sniedz par to, ko nozīmē palikt malā, un par stratēģijām, kas darbojas. Tajā arī sniegts jauns un kritisks skatījums uz attīstības sadarbības un oficiālās attīstības palīdzības gatavību un spēju atbalstīt jaunattīstības valstis un kopienas, lai sasniegtu IAM visiem.

Ir skaidrs, ka apņemšanās nevienu neatstāt malā ietver būtiskas izmaiņas naratīvā par ilgtspējīgu attīstību visās valstīs; tas nozīmē ņemt vērā un iekļaut cilvēkus, kuri – bieži vien savstarpēji saistītu politisku, sociālu, vides, kultūras un strukturālu iemeslu dēļ – negūst labumu no progresa, iekļaujošā, taisnīgā un ilgtspējīgā attīstībā jaunattīstības valstīs. Nodaļas un gadījumu pētījumi no Beninas, Indonēzijas, Kenijas, Latīņamerikas un Rietumāfrikas parāda, kā iekļaujošāka sociālā, ekonomiskā un vides politika, kas pamatota ar pareizajiem datiem un faktiem, var reāli sekmēt taisnīgu un ilgtspējīgu attīstību.

Ziņojuma 1. daļā sniegti fakti par to, kāpēc ir svarīgi nevienu neatstāt malā, kā arī dati un analīze par to, ko nozīmē tikt atstātiem malā. Nodaļās pievērsta uzmanība astoņiem būtiski svarīgiem jautājumiem, kas ir jārisina, lai sasniegtu IAM visiem: galējas nabadzības izbeigšana valstīs, kurās tas visvairāk ir nepieciešams; augošas ienākumu nevienlīdzības novēršana; nestabilitātes risināšana; iekļaujošas pārvaldības iespējamība; rīcības nepieciešamība klimata politikas jomā; progresa gūšana dzimumu līdztiesības un sieviešu ekonomisko iespēju nodrošināšanas jomā; 1,2 miljardu pasaules jauniešu iekļaušana; un nodrošināšana, ka cilvēki ar invaliditāti vairs netiek aizmirsti.

2. daļā aplūkots, kā neviena neatstāšana malā izpaužas praksē. Nodaļas izgaismo integrētākas politikas, budžeta un programmu potenciālo ietekmi visos sektoros un starp valdības līmeņiem, sasniedzot visneaizsargātākos. IAM visiem sasniegšana ir balstīta uz datiem un diagnostiku, kurā ņemts vērā ikviens, iedalot tos pēc tādiem faktoriem, kā ienākumi, dzimums un dzimte, ģeogrāfija, vecums un invaliditāte. Valstu statistikas sistēmām joprojām ir jāpilnveido šādas datu spējas. Ir būtiski svarīgi arī nodrošināt pareizos veicinošos apstākļus pilsoniskajai sabiedrībai, lai padziļinātu tās iedzīvotāju līmeņa funkciju marginalizēto pārstāvēšanā. Citi vietēji iekļaušanas faktori ir mikrouzņēmumi un mazie un vidējie uzņēmumi. Šādiem uzņēmumiem var būt plašāka nozīme, ja viņiem ir pietiekama piekļuve pieņemamam finansējumam, kas ir viena no jomām, kurās attīstības sadarbība var sniegt savu ieguldījumu.

3. daļā, pamatojoties uz DAC locekļu atbildēm aptaujā par viņu politiku un pieejām, apspriestas attīstības sadarbības politikas, finansēšanas un plānošanas turpmākās iespējas, lai tā būtu piemērota mērķim nevienu nepamest malā. Ziņojuma pēdējā daļa (4. daļa) ietver visu DAC locekļu individuālos atbalsta profilus, kā arī 13 citus atbalsta sniedzējus, kas ziņo OECD pietiekami detalizētā veidā, un privāto attīstības finansējumu no diviem fondiem. Tā arī ietver aplēses par attīstības finansējumu 10 valstīm, kuras pašlaik neziņo OEDC.

2018. gada ziņojums par attīstības sadarbību "Spēku apvienošana, lai neviens nepaliktu malā" spēcīgi pamato attīstības sadarbības unikālo lomu valstu un globālās sabiedrības atbalstīšanā, lai izpildītu Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam. Taču, lai turētu kopīgo solījumu sasniegt IAM visiem, nevienu neatstājot malā, un censtos paveikt pēc iespējas vairāk, ar līdz šim ierasto attīstības sadarbību nepietiks. Atbalsta sniedzējiem ir jāveic jauni, pārdomāti, sistemātiski un koordinēti centieni, lai pielāgotu savus naratīvus, pārvaldības prakses un finansējumu nolūkā pēc iespējas palielināt individuālo un kolektīvo ietekmi. Ziņojumā atbalsta sniedzēji ir aicināti atjaunināt attīstības sadarbības satvarus trijos veidos:

  • jauns naratīvs, norādot uz savstarpējiem ieguvumiem, ko sniedz neviena neatstāšana malā;
  • apzināta iekļaujošas, taisnīgas un ilgtspējīgas attīstības mērķa integrēšana, izmantojot attīstības sadarbības portfeļus, un pārmaiņu veicinātāju, inovācijas un datu mērķtiecīga izmantošana;
  • gudrāka OAP izmantošana un piešķiršana kā neatņemama daļa plašākos centienos palielināt finansējuma apjomu, lai sasniegtu IAM visiem.

© OECD

This summary is not an official OECD translation.

Reproduction of this summary is allowed provided the OECD copyright and the title of the original publication are mentioned.

Multilingual summaries are translated excerpts of OECD publications originally published in English and in French.

OECD

Read the complete English version on OECD iLibrary!

© OECD (2018), Development Co-operation Report 2018: Joining Forces to Leave No One Behind, OECD Publishing.
doi: 10.1787/dcr-2018-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error