1887

OECD Multilingual Summaries

OECD Pensions Outlook 2018

Summary in Slovak

Cover
Celý dokument si môžete prečítať na:
10.1787/pens_outlook-2018-en

Výhľad OECD v oblasti dôchodkových systémov na rok 2018

Zhrnutie v slovenčine

Spojenie kapitalizačného a priebežne financovaného dôchodkového systému, automatických mechanizmov a silnej záchrannej siete pre dôchodcov zlepšuje výsledky dôchodkových systémov

Tvorcovia politík, ktorí navrhujú dôchodkové systémy by mali zohľadňovať svoje ciele (boj proti chudobe, prerozdeľovanie, udržateľnosť a úprava spotreby) a riziká (demografické, sociálne, týkajúce sa práce, makroekonomické a finančné).

Spoľahlivá záchranná sieť pre dôchodcov, ako aj diverzifikovaný a vyvážený dôchodkový systém, ktorého súčasťou je aj kapitalizačná zložka, sú dôležité, a to najmä ak je cieľom politiky podpora a prerozdelenie národných úspor na dlhodobé investície. Riadne nastavené dôchodkové systémy navyše potrebujú automatické mechanizmy, ktoré uvedú zladia dávky s hospodárskou a demografickou skutočnosťou. Systémy by mali byť finančne udržateľné a mali by zabezpečovať určitú istotu poskytovanú vymedzenými úpravami dávok sociálneho zabezpečenia.

Krajiny by mali postupne zavádzať kapitalizačné systémy v rámci diverzifikácie dôchodkových systémov, najmä v prípade, keď príspevky čiastočne alebo úplne nahradia existujúci systém priebežného financovania. Tvorcovia politík by mali starostlivo posudzovať prechod, ktorá môže vyvolať dodatočný krátkodobý tlak na verejné financie a zvýšiť riziká pre jednotlivcov.

Krajiny môžu zlepšiť systém finančných stimulov na tvorbu úspor na dôchodok

Daňové a nedaňové finančné stimuly môžu podporiť šetrenie na dôchodok tým, že poskytujú celkové daňové zvýhodnenie jednotlivcom prostredníctvom zníženia daní platených za celý život, hoci to má fiškálne náklady. V systéme stimulov by sa mali zohľadniť potreby dôchodkových úspor a schopnosti tvoriť ich pre všetky príjmové skupiny a ako minimálna požiadavka sa v nich stanoví daňová neutralita medzi spotrebou a úsporami.

Daňové pravidlá by pri všetkých plánoch dôchodkového sporenia mali byť jasné, stabilné a stále. Na zabezpečenie rovnocenného daňového zvýhodnenia rôznych príjmových skupín možno použiť daňové úvery, zrážky dane s pevnou sadzbou alebo rovnocenné príspevky. Krajiny, ktoré využívajú daňové úvery, môžu zvážiť, či budú vratné a či sa budú vyplácať na dôchodkové účty. Nedaňové stimuly, najmä pevné nominálne dotácie, pomáhajú zvyšovať úspory osôb s nízkymi príjmami. Krajiny s daňovým systémom EET by mali zachovať štruktúru odložených daní a všetky krajiny, ktoré zvažujú zavedenie finančných stimulov, by mali preskúmať svoju finančnú kapacitu a demografické trendy.

Zosúladenie uložených poplatkov s nákladmi na správu dôchodkových úspor si vyžaduje lepšie právne predpisy v oblasti zverejňovania informácií a určovania cien a štrukturálne riešenia

Poskytovanie dôchodkových služieb zahŕňa náklady, ako sú správne a investičné činnosti, ktoré hradia členovia a zamestnávatelia. Tieto náklady majú veľký vplyv na konečnú hodnotu zhromaždených dôchodkových úspor. Niektoré dôchodkové systém môžu byť aj nákladnejšie, ako napríklad systémy poskytujúce väčší výber.

Opatrenia na zvýšenie transparentnosti sú zásadné, nestačia však na zosúladenie nákladov a poplatkov. Najlepšie fungujú vtedy, ak sa môžu oprieť o právne predpisy v oblasti určovania cien a štrukturálne riešenia. Tvorcovia politík a regulačné orgány môžu v záujme maximalizácie čistého výnosu použiť opatrenia, ako je napríklad referenčné porovnávanie a tesnejšie previazanie investičných výdavkov s výkonnosťou portfólia.

Správne a investičné prístupy vnútroštátne významných investičných inštitúcií predstavujú užitočné usmernenia na posilnenie regulačných rámcov

Niekoľko vnútroštátne významných investičných inštitúcií má spoločné vlastnosti a poskytujú dôkaz o dobrej správe vecí verejných a investičných prístupoch. Zaviedli regulačné a právne rámce nezávisle od vlády; jasne stanovené úlohy, ktorými sa riadia investičné politiky; radu pre dohľad, ktorá sa zodpovedá príslušným orgánom a členom; a transparentnosť, pokiaľ ide o mechanizmy riadenia a ich investície a riadenie rizík, aby ich rôzne zainteresované strany mohli kontrolovať.

Tieto inštitúcie vyjadrujú svoje výkonnostné ciele z hľadiska svojho poslania a výkonnosť monitorujú skôr na základe tohto dlhodobého cieľa než trhových referenčných hodnôt. Uprednostňovanými stratégiami inštitúcií s individuálnymi účtami sú fondy s cieľovým dátumom a celoživotné fondy. Stratégie dlhodobej návratnosti môžu ponúkať vyššie výnosy, ale pri vyššom riziku, že pri odchode do dôchodku nebudú mať členovia k dispozícii dostatočné množstvo finančných prostriedkov.

Automatické prvky, štandardné možnosti, jednoduché informácie a výber, finančné stimuly a finančné vzdelávanie vedú k lepším výsledkom dôchodkových systémov

Nízka úroveň finančných znalosti a zaujaté správanie môžu viesť k tomu, že ľudia robia nevhodné rozhodnutia pre dôchodok.

Mechanizmy, ako je automatické prihlásenie a zvyšovanie príspevkov môžu využívať nečinnosť, aby sa dôchodkové systémy stali inkluzívnejšie a pomohli zvýšiť úroveň príspevkov. Zo štandardných možností môžu mať prospech ľudia, ktorí si nemôžu alebo nechcú zvoliť výšku príspevkov, poskytovateľa dôchodkového poistenia, investičnú stratégiu alebo produkty na obdobie po odchode do dôchodku.

Existujú aj iné nástroje, ktoré pomáhajú pri rozhodovaní, vrátane webových aplikácií, obmedzenia možností a zjednodušenia ich porovnávania a finančných stimulov. Listy dôchodkového poistenia môžu jednoduchým spôsobom sprostredkúvať kľúčové informácie a semináre v rámci finančného vzdelávania a finančné poradenstvo môžu zároveň pomôcť ľuďom týmto informáciám porozumieť.

Vyššia flexibilita, pokiaľ ide o vek odchodu do dôchodku, a progresívne verejné dôchodkové systémy a daňové pravidlá predstavujú riešenie finančného znevýhodnenia skupín obyvateľstva s kratšou strednou dĺžkou života

Jednotlivci v slabších sociálno‑ekonomických skupinách majú nižšiu strednú dĺžku života než osoby v silnejších sociálno‑ekonomických skupinách. Môžu byť finančne znevýhodnení, ak strávia kratší čas v dôchodku v pomere k svojmu pracovnému životu a dostávajú nižší výnos z príspevkov, ktoré vložili do svojho zdroja kapitalizačného dôchodku. Verejné dôchodkové systémy a daňové pravidlá môžu pomôcť vykompenzovať toto znevýhodnenie.

V politikách na zvýšenie udržateľnosti dôchodkových systémov v súvislosti so zvýšením strednej dĺžky života sa bude musieť zohľadniť, aké následky môžu mať na osoby, ktoré patria do rôznych sociálno‑ekonomických a rodových skupín. Vo všeobecnosti platí, že bude potrebné pracovať dlhšie, nie všetky skupiny však nevyhnutne budú schopné dlhšie pracovať. Vyššia flexibilita, pokiaľ ide o vek odchodu do dôchodku, je kľúčom k zlepšeniu výsledkov dôchodkových systémov pre všetky skupiny a k tomu, aby sa zabezpečilo, že slabšie sociálno‑ekonomické skupiny nebudú v dôchodku potrestané za kratšiu strednú dĺžku života.

Pozostalostné dôchodky majú stále dôležitú úlohu, nemali by však obmedzovať stimuly pracovať ani predstavovať prerozdelenie od slobodných osôb smerom k párom

Pozostalostné dôchodky sú stále potrebné na úpravu životnej úrovne po úmrtí partnera. Prijímatelia by však nemali mať nárok na trvalý pozostalostný dôchodok pred dovŕšením veku odchodu do dôchodku. Namiesto toho by mali mať k dispozícii dočasné dávky, ktoré im pomôžu prispôsobiť sa novej situácii.

Náklady na pozostalostné dôchodky by sa mali internalizovať v rámci každého páru alebo minimálne medzi všetkými pármi. V rámci reformy neutrálnej voči rozpočtu to znamená, že úroveň dôchodkov slobodných osôb bude vyššia než v prípade osôb, ktoré žijú v páre a poberajú pozostalostný dôchodok.

Partneri z predchádzajúcich zväzkov by nemali mať nárok, keďže nemajú aktuálnu spotrebu, ktorú potrebujú upraviť. Rozdelenie dôchodkových práv ponúka určité výhody, hoci niektoré krajiny uprednostňujú individuálny prístup k partnerom vrátane podpory rodovej rovnosti.

© OECD

Toto zhrnutie nie je úradným prekladom OECD.

Rozmnožovanie tohto zhrnutia je povolené iba za predpokladu, že bude uvedené autorské právo OECD a názov originálnej publikácie.

Viacjazyčné zhrnutia sú preloženými výňatkami z publikácií OECD, pôvodne uverejnených v anglickom a francúzskom jazyku.

OECD

Kompletnú anglickú verziu si môžete prečítať v online knižnici OECD iLibrary!!

© OECD (2018), OECD Pensions Outlook 2018, OECD Publishing.
doi: 10.1787/pens_outlook-2018-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error