1887

OECD Multilingual Summaries

Development Co-operation Report 2017

Data for Development

Summary in Finnish

Cover
Read the full book on:
10.1787/dcr-2017-en

Kehitysyhteistyöraportti 2017

Tieto kehityksen palveluksessa

Suomenkielinen tiivistelmä

Tieto on ennakkoedellytyksenä YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n toteuttamiselle ja varmistamiselle, ettei ketään jätetä jälkeen. Kehitysyhteistyöraportti 2017 keskittyy tietoon kehityksen moottorina, koska laadukas, oikea‑aikainen ja luokiteltu tieto on ratkaiseva tekijä pyrittäessä kehityksen päätavoitteeseen: ihmisten hyvinvoinnin parantamiseen ja köyhyyden torjuntaan. Suurena riskinä on nähtävissä kuitenkin se, että jatkuva ihmisiä ja maapalloa koskevan perustiedon puute kehitysmaissa sekä heikot kannustimet ja heikko kyky näiden puutteiden korjaamiseksi tulevat jarruttamaan edistystä.

Kestävän kehityksen tavoitteet (SDG) asettavat suuria vaatimuksia kansallisille tilastojärjestelmille joka puolella maailmaa. Useimmat maat, monet OECD‑maat mukaanlukien, eivät ole vielä alkaneet keräämään tietoa monista indikaattoreista, jotka kuuluvat YK:n globaaliin SDG‑indikaattoripuitteistoon. Haasteet ovat vielä kriittisempiä monille kehitysmaille, joiden tilastointikapasiteetti on heikko. Esimerkiksi 77 kehitysmaalla on puutteelliset tilastotiedot köyhyydestä. Vain 56 %:lla maailman maista on syntymärekisteritiedot, joka kattavat 90 % väestöstä, ja nämä tiedot ovat saatavilla vain 15 prosentissa Saharan eteläpuolisen Afrikan maista, 33 %:ssa Etelä‑Aasian maista ja 36 %:ssa Kaakkois‑Aasian maista. Vain 37 maalla on YK:n virallisen tilaston perusperiaatteita noudattava kansallinen tilastolainsäädäntö. Vakaviin metodologisiin ja strategisiin haasteisiin täytyy löytää ratkaisut ja niihin kuuluu muun muassa tarve päästä tasapainoon globaalia seurantaa varten tuotetun tiedon ja kansallista toimintapolitiikkaa varten tuotetun tiedon välillä.

Tämä raportti analysoi tapoja, joilla kehitysmaat ja niiden kehitysyhteistyökumppanit voivat kuroa umpeen tietokuilun ‑ ja vähentää riskejä ‑ tarttumalla ennennäkemättömään tilaisuuteen, joka on syntynyt teknologian voiman lähentymisestä kaikkien aikojen kunnianhimoisimman kehityssuunnitelman, 2030 Agendan kanssa. Uusi teknologia ja ns. datavallankumous tekevät helpommaksi, nopeammaksi ja halvemmaksi sen tiedon tuottamisen, jota päättäjät tarvitsevat tietoon perustuvien valintojen tekemiseen politiikoista ja prioriteeteistä. Pelkästään suuremman tietomäärän tuottaminen ei kuitenkaan riitä: tieto täytyy muokata, analysoida ja ottaa käyttöön, jotta siitä olisi hyötyä toimintaohjelmien laadinnassa, seurannassa ja vastuuvelvollisuudessa.

Datavallankumous tarjoaa hallituksille ja kansallisille tilastolaitoksille tervetulleen mahdollisuuden tuottaa enemmän hyödyllistä tietoa luomalla tietoa uusista lähteistä, jotka voivat täydentää ja vahvistaa virallisia tilastoja niitä kuitenkaan korvaamatta. Jotkut kehitysmaat ovat jo lähtemässä mukaan datavallankumoukseen positiivisin tuloksin. Etiopia, Etelä‑Afrikka, Sri Lanka ja Uganda ovat parantaneet väestönlaskentansa ja rekisteritietojen keruun tehokkuutta ja tarkkuutta käyttämällä tietokoneavusteisia henkilökohtaisia haastattelulaitteita, kuten taulutietokoneita tai muita kannettavia laitteita. Geospatiaaliset tiedot auttavat kansallisia tilastojärjestelmiä seuraamaan sosiotaloudellisia ja ympäristöllisiä olosuhteita, mahdollistavat maantieteelliset jaottelut ja tekevät paikannustiedoista dynaamisempia.

Tämä raportti käsittelee tapoja kuroa umpeen datakuilu kestävän kehityksen hyväksi. Kehitysmaissa tarvitaan vahvaa poliittista johtajuutta varmistamaan, että tieto vauhdittaa kehitystä. Tähän vaaditaan kehitystavoitteisen tiedon edistämistä aiheena ja varmistamista samaan aikaan, että tieto tuotetaan korkeatasoisin standardein yksityisyyttä ja luottamuksellisuutta suojellen. Kehitysyhteistyöraportti 2017 suosittaa kuutta konkreettista toimenpidettä, jotta tiedon voimasta saataisiin mahdollisimman suuri hyöty kestävälle kehitykselle.

1. Tietotoimenpide : Sovita tilastoja koskevat lait, säädökset ja standardit muuttuviin tietotarpeisiin.

Globaalia kehitystä ja yksittäisiä kansalaisia hyödyttävien osallistavien dataekosysteemien rakentamiseksi institutionaalisten ja laillisten puitteiden täytyy olla tarkoitukseen sopivia. Tiedon tuotantoon ja käyttöön osallistuvien julkisten, yksityisten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ja instituutioiden kasvava määrä lisää entisestään selvien laillisten, eettisten ja laadullisten standardien ja protokollien tarvetta. Niiden pitäisi säännellä perinteisten ja uusien tiedonlähteiden käyttöä, ja edistää luottamusta tietoon, jota hyvät toimintapolitiikat ja kehitystulokset edellyttävät.

2. Tietotoimenpide : Paranna tiedon rahoituksen määrää ja laatua.

Tilastojärjestelmiin investoimisesta täytyy tulla strateginen prioriteetti kehitysmaille sekä niiden kehitysyhteistyökumppaneille. Budjettien on noustava, jos kansallisten tilastojärjestelmien halutaan vastaavan määrältään suuremman ja laadultaan paremman tiedon kasvavaan kysyntään. Kun tiedosta tehdään monialainen prioriteetti kehitysyhteistyössä, kehitysavun antajat voivat tunnustaa sen osaksi keskeistä infrastruktuuria, jolla kansalliset, alueelliset ja globaalit kehityssitoumukset toteutetaan.

3. Tietotoimenpide : Vahvista tilastokapasiteettia ja "datalukutaitoa" uusin lähestymistavoin.

Tilastokapasiteetin kehittämiseen täytyy laatia ja kokeilla uusia kattavampia lähestymistapoja, jotka menevät pelkkää tiedonkeräyskapasiteetin rakentamista pitemmälle ja parantavat kansallisten tilastolaitosten kykyä päästä kehittyvään ja monitoimiseen rooliin dataekosysteemissä ja edistävät institutionaalista ja voimauttavaa ympäristöä tiedon ja tilastotieteen suhteen.

4. Tietotoimenpide : Paranna tehokkuutta ja vaikuttavuutta "data compact"‑aloitteilla tai muilla koordinoiduilla kohdemaajohtoisilla lähestymistavoilla.

Kehitysmaiden pitäisi linjata paremmin tiedon tuotannon kannustimet kansallisen toimintapolitiikan laadintaa ja globaalia seurantaa varten tiedon tuottajien ja käyttäjien välisten molemmin puolin vastuuvelvollisten osallistavien kumppanuuksien kautta. Ns. data compact ‑aloitteiden käyttö tietoon ja tilastojärjestelmien tukeen suunnattujen investointien koordinoimiseksi ja harmonisoimiseksi on lupaava lähestymistapa: sen kokeilua pitäisi jatkaa varmuuden saamiseksi siitä, että se vastaa kaikkien toimijoiden tarpeisiin ja edistää keskinäistä vastuuvelvollisuutta yhteisten tulosperusteisten toimintasuunnitelmien toteuttamisessa.

5. Tietotoimenpide : Investoi tietoon kohdemaajohtoisista tuloksista ja käytä sitä kestävän kehityksen tavoitteiden suuntaan menevän edistyksen seurannassa.

Kansainvälisten kehitystoimijoiden täytyy muuttaa tavanomaista lähestymistapaansa: niiden omiin raportointi‑ ja vastuuvelvollisuuspaineisiin vastaavien tietojen keräämisen ja käytön sijasta niiden täytyy tukea kohdemaajohtoisia strategioita ja dataekosysteemejä. Siinä vaaditaan selvää visiota ja pragmaattisuutta niiden paineiden edessä, joilla halutaan osoittaa tulos jokaiselle avustusdollarille. Se tarkoittaa myös varmistamista, että kaikkien riippumattomien tiedonkeruutoimien tulokset ovat kaikkien kehitystoimijoiden saatavilla ja koordinoituina kehitysmaiden hallitusten tilastotietotavoitteisiin.

6. Tietotoimenpide : Tuota ja käytä parempaa tietoa kestävän kehityksen tavoitteiden rahoituksen yleisen tilanteen ymmärtämiseksi.

Myös kehitysrahoitusta koskevaa tietoa täytyy parantaa. Tämä tarkoittaa kattavan rahoituskuvan antamista lisäämällä laadukkaan kehitysrahoitustiedon saatavuutta ja avoimuutta, ja parantamalla menetelmiä ja standardeja. Tavoitteena on antaa kehitysmaille välineet niiden kansallisten kehitysstrategioiden ja prioriteettien suunnittelua ja budjetointia varten.

© OECD

Tämä yhteenveto ei ole virallinen OECD-käännös.

Tämän yhteenvedon kopioiminen on sallittua sillä edellytyksellä, että OECD:n tekijänoikeudet ja alkuperäisen julkaisun nimi mainitaan.

Monikieliset yhteenvedot ovat käännettyjä otteita OECD:n julkaisuista, jotka on julkaistu alun perin englanniksi ja ranskaksi.

OECD

Read the complete English version on OECD iLibrary!

© OECD (2017), Development Co-operation Report 2017: Data for Development, OECD Publishing.
doi: 10.1787/dcr-2017-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error