1887

OECD Multilingual Summaries

Development Co-operation Report 2018

Joining Forces to Leave No One Behind

Summary in Czech

Cover
Celý text si můžete přečíst na adrese:
10.1787/dcr-2018-en

Zpráva o rozvojové spolupráci 2018

Spojit síly s cílem nikoho neopomenout

Přehled v českém jazyce

V roce 2015 schválily členské státy OSN Agendu pro udržitelný rozvoj 2030 ‑ transformativní globální agendu, která začleňuje hospodářské, sociální a environmentální pilíře rozvoje do 17 navzájem složitě provázaných cílů udržitelného rozvoje. Ústředním prvkem Agendy 2030 je závazek splnit cíle pro všechny, nikoho neopomenout a snažit se dosáhnout v první řadě na ty nejopomíjenější. Zpráva o rozvojové spolupráci 2018 rozebírá význam tohoto závazku, přičemž se zaměřuje zejména na jedinečnou úlohu a přidanou hodnotu rozvojové spolupráce a oficiální rozvojové pomoci. Tato zpráva odpovídá na požadavek členů Výboru pro rozvojovou pomoc OECD týkající se vyjasnění toho, jak na daný závazek reagovat.

V globálním kontextu rostoucích nerovností v oblasti příjmů a bohatství v rámci jednotlivých zemí a mezi nimi spolu s častějšími šoky týkajícími se klimatu jsou těžce získané přínosy pro rozvoj ohroženy. Viditelnější a naléhavější rizika pro rozvoj a životní prostředí vyvíjejí tlak na vlády, mezinárodní společenství a rozvojové partnery, aby reagovali a přizpůsobili se. Je jasné, že čelí nezbytnosti obnovit strategie a investice do vymýcení chudoby, omezení nerovností a řešení hnacích sil těchto hrozeb pro udržitelný rozvoj, které mají celosvětové důsledky.

Co tedy v praxi znamená závazek nikoho neopomenout? Tato zpráva poskytuje komplexní pohled, přičemž uznává, že neexistuje jediná odpověď na tuto otázku a že všechny členské státy OSN jsou odpovědné za splnění Agendy 2030 a cílů udržitelného rozvoje pro všechny. Využívá nejnovější poznatky, údaje a analýzy od škály vládních, akademických a nevládních odborníků a tvůrců politik týkající se toho, co znamená být opomenut, a jaké strategie fungují. Obsahuje také čerstvý a kritický pohled na připravenost a kapacitu rozvojové spolupráce a oficiální rozvojové pomoci, pokud jde o podporu rozvojových zemí a společenství při dosahování cílů udržitelného rozvoje pro všechny.

Je jasné, že závazek nikoho neopomenout znamená značný posun pojetí udržitelného rozvoje ve všech zemích ‑ je třeba vzít v úvahu a zahrnout osoby, které z politických, sociálních, ekonomických, environmentálních, kulturních a strukturálních důvodů, jež se často protínají, nemají přínos z pokroku, pomocí inkluzivního, spravedlivého a udržitelného rozvoje v rozvojových zemích. Kapitoly a případové studie z Beninu, Indonésie, Keni, Latinské Ameriky a západní Afriky ukazují, jak mohou inkluzivnější sociální, ekonomické a environmentální politiky podpořené správnými údaji a důkazy dosáhnout skutečné změny ve prospěch spravedlivého a udržitelného rozvoje.

První část zprávy přináší důkaz, proč je důležité nikoho neopomenout, spolu s údaji a analýzou týkajícími se toho, co znamená být opomenut. Kapitoly se zaměřují na osm kritických otázek, kterými je třeba se zabývat za účelem dosažení cílů udržitelného rozvoje pro všechny: ukončení extrémní chudoby v zemích v největší nouzi, řešení rostoucí nerovnosti příjmů, řešení nestability, umožnění inkluzivní správy, zcela nezbytná opatření v oblasti klimatu, dosažení pokroku v oblasti rovnosti žen a mužů a posílení ekonomického postavení žen, začlenění 1,2 miliardy mladých lidí a zajištění toho, aby osoby se zdravotním postižením nebyly nadále opomíjeny.

Druhá část zkoumá opomenutí v praxi. Kapitoly objasňují možný dopad integrovanějších politik, rozpočtů a programů napříč odvětvími a mezi úrovněmi vlády při dosahování na nejzranitelnější subjekty. Dosahování cílů udržitelného rozvoje pro všechny závisí na údajích a diagnostice, jež počítají se všemi a jsou rozčleněny podle faktorů, jako je příjem, pohlaví, geografie, věk a zdravotní postižení. Vnitrostátní statistické systémy musí ještě rozvinout kapacity těchto údajů. Zásadní je také zajištění správného prostředí pro občanskou společnost, které jí umožní prohloubit její úlohu na úrovni blízké občanům při zastupování marginalizovaných obyvatel. Další místní síly pro začlenění jsou malé a střední podniky a mikropodniky. Tyto podniky mohou hrát větší úlohu, pokud mají dostatečný přístup k dostupným finančním prostředkům, což je jedna z oblastí, k nimž může přispět rozvojová spolupráce.

Třetí část, která vychází z odpovědí členů Výboru pro rozvojovou pomoc na průzkum týkající se jejich politik a přístupů, se zabývá způsoby, jak zajistit, aby politiky v oblasti rozvojové spolupráce, financování a programování byly vhodné pro účel nikoho neopomenout. Závěrečná část zprávy (čtvrtá část) obsahuje profily všech členů Výboru pro rozvojovou pomoc z hlediska individuální pomoci a profily 13 dalších poskytovatelů, kteří předkládají dostatečně podrobné zprávy OECD, a soukromé financování dvou nadací v oblasti rozvoje. Zahrnuje také odhady financování v oblasti rozvoje pro 10 zemí, které v současnosti zprávy OECD nepodávají.

Zpráva o rozvojové spolupráci 2018: Spojit síly s cílem nikoho neopomenout uvádí přesvědčivé důkazy jedinečné úlohy rozvojové spolupráce při podpoře zemí a globálního společenství za účelem splnění Agendy 2030. Aby však byl splněn kolektivní slib dosáhnout cílů udržitelného rozvoje pro všechny, nikoho neopomenout a dosáhnout v první řadě na ty nejopomíjenější, nebude obvyklá rozvojová spolupráce stačit. Poskytovatelé musí vyvinout nové záměrné, systematické a koordinované úsilí s cílem přizpůsobit své pojetí, postupy řízení a financování a maximalizovat tak individuální a kolektivní dopad. Tato zpráva žádá poskytovatele, aby aktualizovali rámce pro rozvojovou spolupráci třemi způsoby, kterými jsou:

  • nové pojetí objasňující vzájemné přínosy přístupu, kdy nikdo není opomenut, pro všechny;
  • záměrné systematické začleňování cíle inkluzivního, spravedlivého a udržitelného rozvoje pomocí portfolií rozvojové spolupráce a využití hybných sil změny, inovací a údajů;
  • inteligentnější využití a rozdělení oficiální rozvojové pomoci coby nedílná součást širšího úsilí zvýšit objem financování za účelem dosažení cílů udržitelného rozvoje pro všechny.

© OECD

Tento přehled není oficiálním překladem OECD. OECD-oversettelse.

Reprodukce tohoto přehledu je povolena, jsou-li uvedena autorská práva OECD a název původní publikace.

Vícejazyčné přehledy jsou překlady výtahů z publikací OECD původně publikovaných v angličtině a francouzštině.

OECD

Přečtěte si na portálu OECD iLibrary plné znění anglické verze!!

© OECD (2018), Development Co-operation Report 2018: Joining Forces to Leave No One Behind, OECD Publishing.
doi: 10.1787/dcr-2018-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error