1887

OECD Multilingual Summaries

OECD Digital Economy Outlook 2017

Summary in Slovak

Cover
Celý dokument si môžete prečítať na:
10.1787/9789264276284-en

Výhľad OECD v oblasti digitálnej ekonomiky na rok 2017

Zhrnutie v slovenčine

Vlády objavujú príležitosti a úlohy, ktoré prináša digitálna transformácia

Digitálna transformácia má vďaka svojmu potenciálu mobilizovať ekonomiky vysoké postavenie v globálnom programe. Krajiny OECD stanovili svoje ciele na zasadnutí ministrov o digitálnej ekonomike v Cancúne v roku 2016. Na maximalizáciu prínosov digitálnej transformácie pre inovácie, rast a sociálnu prosperitu zameriavajú svoje úsilie na politické dôsledky digitálnej transformácie, zlepšovanie merania a rozvoj integrovaného politického rámca pre prístup na úrovni celej verejnej správy. Veľkým problémom napriek priaznivému pokroku vo vykonávaní národných digitálnych stratégií (NDS) vo všetkých krajinách OECD ostáva koordinácia. Iba málo krajín poverilo koordináciou svojich národných digitálnych stratégií vysoko postaveného úradníka alebo orgán špecializujúci sa na digitálne záležitosti.

Služby informačných technológií napriek trvajúcim účinkom krízy naďalej rastú a poháňajú pozitívny výhľad

Od celosvetovej hospodárskej krízy sa pridaná hodnota v odvetví informačných a komunikačných technológií (IKT) ako celku v OECD zmenšila v súlade s celkovou pridanou hodnotou. V odvetví IKT však došlo k zníženiu pridanej hodnoty v oblasti telekomunikačných služieb a v odvetví výroby počítačov a elektroniky, kým v oblasti služieb informačných technológií sa zvýšila a nemenná ostáva v oblasti vydávania softvéru. Očakáva sa, že tieto protikladné trendy, ktoré sa odzrkadľujú v zamestnanosti v krajinách OECD v oblasti IKT, budú v nasledujúcich rokoch pokračovať, keďže podiel investícií rizikového kapitálu do IKT (ako ukazovateľ podnikateľských očakávaní) sa vrátil na úroveň vrcholu z roku 2000. Odvetvie IKT ostáva kľúčovou hybnou silou inovácie a predstavuje najväčší podiel výdavkov podnikov v OECD na výskum a vývoj a vyše jednu tretinu všetkých patentových prihlášok z celého sveta.

Rozvoj pokračuje rýchlym tempom, komunikačné infraštruktúry a služby sa pripravujú na nový prudký nárast údajov

Rast na komunikačných trhoch poháňa dopyt a v mnohých krajinách prispôsobené regulačné rámce, ktoré urýchľujú hospodársku súťaž, inovácie a investície. Investície do telekomunikácií ako podiel príjmu vzrástli a prevádzkovatelia ďalej zavádzajú technológiu optických vláken do svojich sietí. Priemerné ceny pevného a mobilného širokopásmového pripojenia klesli a zvýšilo sa množstvo platiacich používateľov, kým v určitých krajinách používanie mobilných údajov rastie exponenciálne. Zbližovanie v oblasti telekomunikácií a vysielaní poháňa fúzie a akvizície a je príčinou úprav regulačných rámcov a inštitúcií. Rýchlosti širokopásmového pripojenia 1 gigabit za sekundu (Gbps) už nie sú za hranicou dosiahnuteľnosti a zavádzajú sa prvé komerčné ponuky rýchlostí 10 Gbps s výhľadom na nový prudký nárast objemu údajov, napríklad z prepojených a autonómnych vozidiel.

Využívanie IKT naďalej rastie, medzi krajinami a medzi podnikmi a jednotlivcami je však nerovnomerne rozdelené

Priemerné používanie IKT medzi jednotlivcami dosiahlo nový vrchol, jeho rozdelenie medzi krajinami a sociálnymi skupinami je však stále nerovnomerné, a to najmä v prípade komplikovanejšieho používania mobilného internetu, ako je nakupovanie cez internet alebo elektronické bankovníctvo. Najviac zaostávajú staršie osoby a osoby s nižším vzdelaním. Vlády sa zameriavajú na odbornú prípravu, primárne alebo sekundárne vzdelávanie a vyčleňujú verejné výdavky na zariadenia a pripojenie v školách. Používatelia sa zatiaľ zaujímajú o bezpečnosť a súkromie na internete, ktoré sú hlavnými prekážkami v používaní internetu, a to aj medzi osobami s vysokou úrovňou vzdelania. Medzi podnikmi v základnom a pokročilejšom používaní IKT zaostávajú malé a stredné podniky (MSP). Rýchlo rastie používanie cloud computingu a analýza veľkých údajov, i keď tento rast vychádza z malej základne. Čoraz častejšie sa vo výrobe používajú roboty, zatiaľ sa však ich používanie sústredí v malom množstve krajín.

Digitálne inovácie a nové obchodné modely poháňajú transformáciu vrátane transformáciu v oblasti pracovných miest a obchodu

Inovácie založená na údajoch, nové obchodné modely a digitálne aplikácie menia spôsob, akým funguje veda, verejná správa, mestá a odvetvia, ako je zdravotníctvo a poľnohospodárstvo. Politiky na podporu digitálnych inovácií sa zvyčajne zameriavajú na inovačné siete, prístup k financovaniu a (opakované) použitie údajov, menšiu pozornosť však venujú investíciám do IKT, znalostnému kapitálu a analýze údajov. Účinky digitálnej transformácie sa prejavujú rušením pracovných miest a ich vytváraním v iných odvetviach, vznikom nových foriem práce a pretvorením obchodného prostredia, najmä v oblasti služieb. Veľa vlád v reakcii reviduje pracovné právo a obchodné dohody.

Efektívne používanie IKT v živote a pre prácu si vyžaduje viac špecializované a všeobecné zručnosti v oblasti IKT doplnené lepšími základnými zručnosťami

Efektívne používanie IKT v živote a pre prácu si vyžaduje primerané zručnosti. „Pracovníci IT“ sa nachádzajú na druhom mieste prvej desiatky pracovných miest, ktoré majú zamestnávatelia problém obsadiť, najmä v službách, hoci sa zdá, že nedostatok odborníkov v oblasti IKT je obmedzený iba na niekoľko krajín, prinajmenšom v Európe. Zatiaľ všeobecné zručnosti IKT chýbajú mnohým pracovníkom, ktorí tieto technológie používajú každý deň, rovnako ako v prípade základných zručností v oblasti IKT, ako je riešenie problémov a komunikácia, ktoré sú čoraz viac potrebné na prispôsobenie sa zmene pracovných miest. Niekoľko krajín zavádza programy na zladenie súčasných priorít v oblasti odbornej prípravy týkajúcej sa IKT s predpokladanou potrebou zručností, ale iba málo z nich doteraz prijalo komplexnú stratégiu pre digitálne zručnosti.

Obavy týkajúce sa digitálnej bezpečnosti a súkromia bránia prijatiu IKT a obchodným príležitostiam

Čím väčšia je intenzita používania IKT, tým väčším rizikám pre digitálnu bezpečnosť a súkromie čelia podniky a jednotlivci. Najmä MSP musia zaviesť alebo zlepšiť postupy na riadenie rizík pre digitálnu bezpečnosť. Veľa krajín reaguje národnými stratégiami pre digitálnu bezpečnosť, ale doteraz iba málo z nich má národnú stratégiu pre súkromie. Riziká pre súkromie zatiaľ zvyšujú obavy spotrebiteľov z podvodov na internete, mechanizmov nápravy a kvality výrobkov online, čo znižuje dôveru a mohlo by spomaliť rast elektronického obchodu medzi podnikom a koncovým zákazníkom. Väčšina politík ochrany spotrebiteľov sa na dôveru v rámci elektronického obchodu zameriava stále vo všeobecnosti a iba začína bojovať proti novým problémom vznikajúcim na trhoch partnerských platforiem.

Prísľuby umelej inteligencie sprevádzajú závažné politické a etické otázky

Umelá inteligencia sa dostáva do popredia a umožňuje strojom vykonávať takmer ľudské kognitívne funkcie. Algoritmy vylepšené strojovým učením, veľkými dátami a cloud computingom dokážu identifikovať čoraz zložitejšie vzorce vo veľkých súboroch údajov a už teraz v určitých kognitívnych funkciách prekonávajú ľudí. Hoci umelá inteligencia sľubuje zvýšenie efektivity a produktivity, môže umocniť existujúce politické problémy a vyvolať nové politické a etické otázky, napríklad v súvislosti s jej možným dosahom na budúcnosť práce a rozvoja zručností alebo jej dôsledky na dohľad a transparentnosť, zodpovednosť, záväzky, ako aj na istotu a bezpečnosť.

Potenciál technológie blockchain závisí od prekonania technických prekážok a politických problémov

Technológia blockchain umožňuje transakcie bez dôveryhodnej strany. Napríklad bitcoin, virtuálna mena založená na technológii blockchain, funguje nezávisle od akejkoľvek centrálnej banky alebo inej finančnej inštitúcie. Okrem bitcoinu aplikácie založené na technológii blockchain vytvárajú príležitosti v mnohých oblastiach vrátane finančného a verejného sektora, vzdelávania a internetu vecí, a to znížením transakčných nákladov, uľahčenia zodpovednosti a umožnením zaručeného vykonania prostredníctvom inteligentných zmlúv. Veľká časť tohto potenciálu stále závisí od prekonania technických prekážok a politických problémov, ako je spôsob presadenia práva za neprítomnosti akéhokoľvek sprostredkovateľa alebo spôsob prisúdenia právnej zodpovednosti za prečiny spôsobené systémami založenými na technológii blockchain a to, komu túto zodpovednosť pričítať.

© OECD

Toto zhrnutie nie je úradným prekladom OECD.

Rozmnožovanie tohto zhrnutia je povolené iba za predpokladu, že bude uvedené autorské právo OECD a názov originálnej publikácie.

Viacjazyčné zhrnutia sú preloženými výňatkami z publikácií OECD, pôvodne uverejnených v anglickom a francúzskom jazyku.

OECD

Kompletnú anglickú verziu si môžete prečítať v online knižnici OECD iLibrary!!

© OECD (2017), OECD Digital Economy Outlook 2017, OECD Publishing.
doi: 10.1787/9789264276284-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error