1887

OECD Multilingual Summaries

Development Co-operation Report 2016

The Sustainable Development Goals as Business Opportunities

Summary in Slovak

Cover
Celý dokument si môžete prečítať na:
10.1787/dcr-2016-en

Správa o rozvojovej spolupráci za rok 2016

Ciele udržateľného rozvoja ako podnikateľské príležitosti

Zhrnutie v slovenčine

Po prijatí programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a jeho sedemnástich cieľov udržateľného rozvoja má svet najambicióznejší, rozmanitý a univerzálny plán rozvoja v histórii. Svetové spoločenstvo na splnenie úloh, ktoré program a ciele predstavujú, musí ročne poskytnúť viac než 135 miliárd USD, ktoré sa každý rok prideľujú na oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA). Investičné potreby cieľov udržateľného rozvoja v rozvojových krajinách sa odhadujú rádovo na 3,3 až 4,5 bilióna USD ročne. Prijatie opatrení na obmedzenie zvyšovania svetovej teploty o 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami si vyžiada takmer 100 miliárd USD každý rok do roku 2020 len od samotných rozvojových krajín. Z nových cieľov súčasne vyplýva, že problémy týkajúce sa trvalo udržateľného rozvoja už nie sú len otázkou toho, čo sa deje v chudobných krajinách – sú to problémy nás všetkých. Na riešenie týchto celosvetových a navzájom prepojených otázok bude potrebné, aby svoje sily spojila rozmanitá skupina zainteresovaných strán, pričom súkromný sektor zaujme ústredné postavenie.

Investície do trvalo udržateľného rozvoja sú inteligentné investície

Ekonomické zdôvodnenie cieľov udržateľného rozvoja je presvedčivé. V tejto správe o rozvojovej spolupráci na rok 2016 sa vysvetľuje, že investície do trvalo udržateľného rozvoja sú inteligentné investície. Spoločnosti, ktoré zavádzajú udržateľnosť do svojich obchodných modelov, sú ziskové a úspešné, vykazujú pozitívnu výnosnosť kapitálu z hľadiska nižšieho rizika, diverzifikácie trhov a portfólií, vyšších výnosov, nižších nákladov a zvýšenej hodnoty produktov. Postupne sa investície do rozvojových krajín, a dokonca aj do najmenej rozvinutých krajín, čoraz viac považujú za obchodné príležitosti, a to aj napriek súvisiacim rizikám. Na druhej strane spoločnosti poskytujú okrem iného pracovné miesta, infraštruktúru, inovácie a sociálne služby. V tejto správe sa skúma päť spôsobov využitia obrovského potenciálu súkromného sektora ako partnera na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja, poskytovanie množstva kvalitných investícií potrebných na podporu trvalo udržateľného rozvoja.

Päť spôsobov na splnenie cieľov udržateľného rozvoja

  • 1. Priame zahraničné investície sú výrazne najväčším zdrojom tokov medzinárodného kapitálu do rozvojových krajín a považujú sa za jeden zo zdrojov súkromných investícií, ktoré sú najviac priaznivé pre rozvoj. Dokážu vytvárať pracovné miesta, podporiť výrobnú kapacitu, umožniť miestnym spoločnostiam prístup na nové medzinárodné trhy a súvisí s nimi transfer technológií, ktorý môže mať pozitívne dlhodobé účinky. Vo veľkej miere sa očakáva, že tieto toky zohrajú hlavnú úlohu pri odstraňovaní rozdielu vo financovaní cieľov udržateľného rozvoja. Podľa Konferencia Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj (UNCTAD) by koordinované úsilie medzinárodného spoločenstva mohlo pomôcť do roku 2030 zvýšiť priame zahraničné investície štvornásobne, a to najmä v štrukturálne slabých krajinách. Existuje však určitý dôvod pre obavy: svetové toky kapitálu sa začali spomaľovať a hospodárska zraniteľnosť sa zvyšuje. Kapitola 2 obsahuje varovanie, že spomalenie, či dokonca obrátenie toku priamych zahraničných investícií by mohlo mať závažné negatívne následky pre rozvíjajúce sa trhy, ako aj pre medzinárodné investičné trhy. Postavenie rozvojových stratégií na doplnkových a navzájom sa posilňujúcich vlastnostiach súkromných investícií a rozvojovej spolupráce môžu vyrovnať cyklický, premenlivý charakter trendov v oblasti priamych zahraničných investícií.
  • 2. Kombinované financovanie – strategické používanie verejných finančných prostriedkov napríklad na zbavenie nástrojov rizika pre súkromných investorov – môže výrazne zväčšiť rozsah investícií do rozvoja. Kombinované financovanie ponúka obrovský, v značnej miere nevyužívaný potenciál spolupráce verejných, filantropických a súkromných subjektov na výraznom zväčšení rozsahu investícií v rozvojových krajinách. Jeho potenciál spočíva v schopnosti odstraňovať prekážky, ktoré bránia súkromným investorom zamerať sa na sektory a krajiny, ktoré naliehavo potrebujú ďalšie investície. Na zrýchlenie sociálneho a hospodárskeho pokroku pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja sa kombinované financovanie musí zvýšiť, a to systematickým spôsobom, ktorý sa vyhýba určitým rizikám. Kapitola 3 sa podrobnejšie zaoberá používaním finančných prostriedkov na rozvoj a z filantropických zdrojov na účely uvoľnenia zdrojov prostredníctvom mechanizmov kombinovaného financovania, ktoré majú potenciál transformovať ekonomiky, spoločnosti a životy. Konštatuje sa v nej, že kým koncepcia kombinovaného verejného a súkromného financovania v kontexte rozvojovej spolupráce nie je ničím novým, doteraz zohrávala len okrajovú úlohu.
  • 3. V kapitole 4 tejto správy sa opisujú prebiehajúce práce na monitorovaní a meraní mobilizačného účinku zásahov verejného sektora na súkromné investície. Predpokladá sa, že pôjde o dôležitý prvok nového rámca „celkovej oficiálnej podpory pre udržateľný rozvoj“, ktorý poskytuje dôležité informácie o stratégii financovania a najlepších postupoch a pomáha prilákať rozvojové financie na podporu cieľov udržateľného rozvoja. V nedávnom prieskume OECD sa potvrdilo, že je možné uskutočniť zber a meranie údajov o priamom mobilizačnom účinku záruk, syndikovaných úverov a akcií na podniky kolektívneho investovania. Prebiehajú práce na vývoji podobných metodík pre ďalšie finančné nástroje. Ešte však ostáva veľa práce, najmä nájsť spôsob, ako zmerať nepriamy, alebo tzv. katalytický účinok štátnych zásahov na dosahovanie globálnych cieľov a pri boji proti zmene klímy. Organizácia OECD koordinuje svoje úsilie s prebiehajúcimi činnosťami v iných fórach, aby tým zabezpečila ich súlad.
  • 4. Ak má byť rozvoj skutočne udržateľný a inkluzívny, musí predstavovať prínos pre všetkých občanov – najmä pre tých najchudobnejších, najviac marginalizovaných a najzraniteľnejších. Investície so sociálnym dosahom sa rozvíjali v poslednom desaťročí ako inovatívny prístup k zvyšovaniu prínosu podnikov pre najchudobnejšie a najviac marginalizované spoločenstvá na svete. Podniky, ktoré vytvárajú merateľný sociálny prínos, ako aj finančné výnosy, môžu priniesť efektivitu, inovácie, zodpovednosť a môžu zvýšiť svoje úsilie v oblasti rozvoja. Verejné finančné prostriedky sa môžu použiť na posilnenie a podporu tohto typu investícií prostredníctvom rozdelenia rizík, ako aj prostredníctvom podpory spoľahlivého podnikateľského prostredia, najmä v najmenej rozvinutých krajinách a v krajinách zotavujúcich sa z konfliktu. Tieto nové obchodné modely môžu doplniť súčasné modely, predovšetkým v oblastiach, ktoré podniky tradične neobľubujú, ktoré sú však zásadné pre chudobných, ako je vzdelávanie, zdravotné a sociálne služby.
  • 5. Ak má byť obchodovanie prínosom a neškodiť, súkromný sektor musí dodržiavať rovnaké medzinárodné normy v oblasti transparentnosti a zodpovednosti ako ostatné subjekty. Kapitola 6 je venovaná zásadám a štandardom zodpovedného správania podnikov a tomu, ako ich dodržiavanie môže zodpovedným podnikom poskytnúť výhodu, ktorá prospeje ich súhrnnej bilancii a súčasne bude mať pozitívne výsledky pre ľudí a planétu. Podniky a vlády majú plniť navzájom doplňujúce úlohy pri vykonávaní, podpore a umožňovaní zodpovedného správania podnikov. Svojimi usmerneniami pre nadnárodné spoločnosti OECD pomáha optimalizovať ich príspevky, podporuje rozvoj zodpovedných obchodných postupov s cieľom zabezpečiť, že množstvo investícií sa bude zodpovedať kvalite obchodu na vytvorenie sociálnych, hospodárskych a environmentálnych prínosov.

Táto správa obsahuje príklady, akým spôsobom OECD stimuluje dialóg a vytvára príležitosti pre spoluprácu medzi veľkým množstvom zainteresovaných strán zapojených do trvalo udržateľného rozvoja. Predstavuje aj praktické prípady, ktoré ukazujú, čo už teraz robia podniky na podporu trvalo udržateľného rozvoja a inkluzívneho rastu v rozvojových krajinách. V tomto období, ktoré sa vyznačuje globalizáciou, rýchlym technologickým pokrokom a zápasom o vzácne zdroje, je dôležité zapamätať si, že obchodu môže dariť len vtedy, keď prospieva celý svet.

© OECD

Toto zhrnutie nie je úradným prekladom OECD.

Rozmnožovanie tohto zhrnutia je povolené iba za predpokladu, že bude uvedené autorské právo OECD a názov originálnej publikácie.

Viacjazyčné zhrnutia sú preloženými výňatkami z publikácií OECD, pôvodne uverejnených v anglickom a francúzskom jazyku.

K dispozícii sú bezplatne v on-line kníhkupectve OECD: www.oecd.org/bookshop

Viac informácií získate v Divízii autorských práv a prekladov OECD Riaditeľstva verejných záležitostí a komunikácie: [email protected], fax: +33 (0)1 45 24 99 30.

OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal, 75116
Paris, France

Navštívte našu webovú lokalitu www.oecd.org/rights

OECD

Kompletnú anglickú verziu si môžete prečítať v online knižnici OECD iLibrary!!

© OECD (2016), Development Co-operation Report 2016: The Sustainable Development Goals as Business Opportunities, OECD Publishing.
doi: 10.1787/dcr-2016-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error