1887

OECD Multilingual Summaries

OECD Regional Outlook 2016

Productive Regions for Inclusive Societies

Summary in Danish

Cover
Read the full book on:
10.1787/9789264260245-en

OECD Regionale udsigter 2016

Produktive regioner og inkluderende samfund

Sammendrag på dansk

Regioner er vigtige for opbygning af produktive økonomier og inkluderende samfund. Denne tredje udgave af OECD's Regionale udsigter viser, at selv om forskellene i BNP pr. capita i OECD‑landene er blevet indsnævret over de seneste to årtier, er der fortsat lande, der inden for deres egne grænser oplever stigende indkomstforskelle mellem regioner, byer og borgere. Førende regioner og byer ligger nu i større konkurrence med sammenlignelige regioner og byer rundt om i verden end med andre regioner og byer i deres eget land. Der vil altid være forskelle fra region til region, men de regioner, der sakker agterud, har flere muligheder til deres rådighed for at “indhente efterslæbet”, når det drejer sig om social og økonomisk udvikling. Landene kan ved at bidrage til denne indhentningsproces få dobbelt udbytte i form af samlet produktivitetsvækst og inklusion.

De fleste OECD‑borgere bor i byområder, men både landområder tæt på byerne og mere afsidesliggende landområder kan bidrage til national velstand, og gør det allerede på mange områder. Denne udgave af Regionale udsigter sætter særligt fokus på disse tyndtbefolkede regioner og påviser, hvordan landene bliver nødt tage udviklingen i landdistrikterne op til fornyet overvejelse, så de bliver bedre i stand til at udnytte potentialet for produktivitetsvækst i alle landområder.

Byer, regioner og områdebaserede nationale politikker spiller ligeledes en vigtig rolle i opfyldelsen af de ambitiøse mål for bæredygtig udvikling, der bl.a. er forankret i COP21‑klimaaftalen i Paris og Habitat III. Med større involvering af regioner og byer får indbyggerne i disse områder flere muligheder for at blive hørt i forbindelse med disse og andre globale dagsordener. Lokalisering af målsætninger og målingen heraf vil skabe øget opmærksomhed, udmønte sig i løsninger tilpasset lokale forhold, og sikre at ingen region eller by lades i stikken.

Vigtige resultater

 • Det gennemsnitlige produktivitetsspænd mellem regionerne er blevet udvidet i de seneste to årtier i takt med, at de førende regioner overhaler andre regioner i deres land. Den gennemsnitlige forskel i BNP pr. arbejdstager mellem de øverste 10 % (frontregionerne) og de nederste 75 % af regionerne i OECD‑landene er steget med næsten 60 %, fra 15 200 USD til 24 000 USD. Det betyder, at én ud af fire personer i OECD bor i en region, der sakker yderligere agterud i forhold til regioner med høj produktivitet i deres land.
 • Kun en begrænset del af indhentningsprocessen drives af de blandede mønstre i de enkelte lande. Det viser, at regioner med høj produktivitet kan skabe fremdrift for en indhentningsproces på tværs af økonomien, men ikke altid gør det. Omkring tre fjerdedele af disse højproduktive regioner er byområder, mens landområder kun tegner sig for en fjerdedel af de områder, der indhenter efterslæbet. Med de nuværende vækstrater ville områder, hvor man er i gang med en indhentningsproces, og områder med høj produktivitet, først have nået de samme produktivitetsniveauer i 2050. For regioner, der i dag er i gang med at indhente efterslæbet i samme periode, skal produktivitetsvæksten øges til 2,8 %, fire gange deres nuværende vækstrate.
 • For landområdernes vedkommende er det de områder, der ligger tættest på byerne, der er blevet mere dynamiske og modstandsdygtige siden den nylige krise, sammenlignet med fjerntliggende landdistrikter. Landområder tæt på byer huser over 80 % af landbefolkningen, og deres indkomst‑ og produktivitetsvækst synes at ligge tættere på væksten i byområderne. Inden krisen (2000‑07) meldte over to tredjedele af landområderne om vækst både i produktiviteten og i beskæftigelsen. Siden krisen (2008‑12) har fjerntliggende landområder ikke været i stand til at vende udviklingen, for så vidt angår beskæftigelse og produktivitet.
 • Sektorerne for omsættelige varer synes at være en vigtig produktivitetsfremmende faktor for indhentning af efterslæbet i både by‑ og landområder, på trods af deres forskellige vækstdynamik. Regioner, der er ved at indhente efterslæbet, havde en større andel af deres økonomi forankret i disse sektorer for omsættelige varer (navnlig inden for tjenesteydelser, produktion eller ressourceudvinding og forsyningsvirksomhed), og har øget denne andel over tid til knap 50 % af deres output. Dette tal skal sammenholdes med kun en tredjedel i regioner uden en forankring i disse sektorer.
 • God forvaltningsskik er ligeledes vigtig for produktiviteten. Regioner med høj produktivitet klarer sig bedre i en europæisk undersøgelse af kvaliteten af forvaltningen, og kvaliteten forbedredes i de regioner, der var i færd med at indhente efterslæbet. Ordninger for god forvaltningsskik i forbindelse med offentlige investeringer kan reducere de ulemper i forhold til produktivitet og inklusion, der er forbundet med en opsplitning af lokale jurisdiktioner, navnlig i storbyområder.
 • Forskellene på tværs af regioner er endnu større, når levestandarden måles over flere dimensioner i stedet for at blive målt på indkomst alene. Et mål, der kombinerer indkomst, sundhed og beskæftigelse afslører, at nogle regioner kan have mange forskellige spænd i relation til velfærd. I byer med en kombination af højt og lavt kvalificerede job er indkomstulighederne typisk større end på nationalt plan. Det er vigtigt med opfølgningspolitikker, så produktivitetsvæksten kommer forskellige sociale grupper og områder til gode, også i selve byerne.

Væsentlige anbefalinger

Der findes ikke nogen simpel politisk opskrift på en løsning af disse regionale udfordringer omkring produktivitet og inklusion, men flere områder for offentlige tiltag kan være med til at fremme produktivitet, inklusion, eller begge dele:

 • Strukturreformer for f.eks. arbejds‑ og produktmarkedet skal følges op af andre specifikke politikker for at høste de fulde potentielle fordele. Strukturreformer kan have forskellige følgevirkninger afhængigt af regionen. Strengere arbejdsmarkedsrestriktioner, målt på indikatorer for beskæftigelsesbeskyttelse, straffer landområder med mindre arbejdsmarkeder hårdere end byer. Forbedrede transportmuligheder udvider reelt det lokale arbejdsmarked og kan ligge i forlængelse af en specifik arbejdsmarkedsreform, hvis virkninger kan blive forstærket.
 • Regionale udviklingspolitikker bør fokusere på produktivitetsfremmende faktorer og på vækst i alle regioner gennem strategiske investeringer, og ikke blot subsidier. Imidlertid er de offentlige investeringer faldet i de seneste to årtier fra 9,5 % til 7,7 % som en andel af de offentlige udgifter. Fremme af subnationale myndigheders kapacitet, der tegner sig for 59 % af disse investeringer, bør have højere prioritet. Investeringer, der letter spredningen af innovation og god praksis på tværs af sektorer og virksomheder i og uden for en region, skaber mulighed for øget produktivitet. Mange af landenes politikker har til formål at indsnævre spændet mellem regioner, men det bør samtidig undgås, at de kommer til at kvæle væksten i regionerne med den højeste produktivitet.
 • Byplanlægningspolitikkerne bør tage højde for, på hvilken måde byer er koblet sammen i et “system af byer” i et land. Flere lande melder om nye eller kommende ændringer i de nationale bypolitikker. Disse politikker har typisk til formål at reducere de sociale og miljømæssige omkostninger i byerne, men de kan også indtænke byernes økonomiske rolle, deres lokale og tværregionale forbindelser i et nationalt system, samt deres evne til at skabe innovation til gavn for økonomien som helhed.
 • Politikker til udvikling af landdistrikterne skal opgraderes til “Landdistriktspolitik 3.0”. Strategierne for udvikling af landdistrikter har haft succes med at bevæge sig væk fra landbrugsstøtte til også at anerkende landområdernes mangfoldighed og betydningen af konnektivitet til dynamiske områder. Landdistriktspolitik 3.0 sætter fokus på forbedringen af samfundenes konkurrencefordele, gennem integrerede investeringer og relevante lokale tjenesteydelser, og ved at tilskynde til lokal deltagelse og udvikling på græsrodsniveau.
 • For specifikke politikker er det afgørende, hvilke styringsmekanismer der tages i brug for at gennemføre dem. Der gennemføres reformer af subnationale myndigheder i mange lande, som skal bringe politikken op på det relevante niveau eller opnå stordriftsfordele for investeringer og levering af tjenesteydelser. Der eksperimenteres fortsat i mange lande med bedre metoder til håndtering af udviklingen af regionale udviklingspolitikker og offentlige investeringer på alle myndighedsniveauer. Formålet er at koordinere offentlige tiltag på tværs af politikområder og drage nytte af komplementaritet samt forene modstridende hensyn.

© OECD

Dette sammendrag er ikke en officiel OECD oversættelse.

Reproduktion af dette sammendrag er kun tilladt på betingelse af, at OECD copyright og titel på den originale publikation nævnes.

Sammendrag på flere sprog er oversatte uddrag af OECD publikationer, der oprindeligt blev publiceret på engelsk og fransk.

De er gratis tilgængelige på OECD Online Bookshop www.oecd.org/bookshop

For yderligere oplysninger kan man kontakte afdelingen OECD Rettigheder og Oversættelser, Direktoratet for Offentlige Anliggender og Kommunikation på [email protected] eller pr. fax: +33 (0)1 45 24 99 30.

OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal, 75116
Paris, France

Besøg vores website www.oecd.org/rights

OECD

Read the complete English version on OECD iLibrary!

© OECD (2016), OECD Regional Outlook 2016: Productive Regions for Inclusive Societies, OECD Publishing.
doi: 10.1787/9789264260245-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error