1887

Kulturarv og økosystemtjenester

Sammenhenger, muligheter og begrensninger

image of Kulturarv og økosystemtjenester

De siste årene har økosystemtjenester kommet inn som et nytt og viktig begrep i miljøarbeidet. I denne rapporten oppsummeres prosjektet "Kulturarv som økosystemtjeneste. En mulighetsstudie", hvor sammenhenger, muligheter og begrensinger i grensesnittet økosystemtjenester og kulturarv diskuteres. Rapporten sammenstiller kulturminneforvaltningens verdikategoriseringssystemer med økosystemtjenestetilnærmingens begrep "kulturelle tjenester". En diskusjon av kvalitativ, kvantitativ og monetær verdsetting leder til erkjennelsen at verdisetting av kulturarv og økosystemtjenester ikke kan erstatte hverandre, men supplere hverandre. Samtidig understrekes nødvendigheten av å tenke helhetlig i natur- og kulturminneforvaltningen. Kulturhistorisk og økologisk forståelse vil sammen kunne styrke en bærekraftig forvaltning av landskapet.

Norwegian

.

Innledning

Kulturminner og kulturmiljøer er viktige ressurser. De har stor betydning for folks identitet og trivsel. De gir blant annet steder særpreg og egenart, og de er grunnlag for samfunnsutvikling og for verdiskaping. Kulturminner og kulturmiljøer representerer også viktige ressurser i et bærekraftsperspektiv. Vern av kulturminner gjennom bruk har lange tradisjoner og er en god strategi for å ta vare på kulturminnene. Vektleggingen av kulturminner som ressurs for samfunnsutvikling og verdiskaping har vært omtalt som et tydelig paradigmeskifte innenfor kulturminneforvaltningen, særlig fra tidlig 2000-tall (se blant annet Skogheim og Vestby 2010). Samtidig med skiftet i vektlegging av hvilke verdier kulturarven har for samfunnet, har også argumentasjonen for den samfunnsmessige betydningen av kulturminner blitt utvidet, ikke minst gjennom å synliggjøre kulturminnenes økonomiske, sosiale, kulturelle og miljømessige bidrag i samfunnsutviklingen.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error