1887

Internet som arena för hälsoförbyggande arbete

image of Internet som arena för hälsoförbyggande arbete

Föreliggande rapport ingår som ett delprojekt inom arbetet med "Realisering av Nordisk Nytte i Kommunikation under Nordisk Ministerråd". Rapporten bygger på en s.k. skrivbordsundersökning och dess övergripande syfte är att studera om de kanaler som framgångsrikt användes av kommersiella sändare visavi barn och unga även kan användas i icke-kommersiella sammanhang för att få mottagarna att aktivt välja hälsosamma livsstilar. I detta sammanhang menas med unga huvudsakligen åldersgruppen 9 - 15 år och beträffande hälsoämne kommer fokus att ligga på mat och fysisk aktivitet. Vilka organisationer i Norden, Europa och annorstädes använder redan nya medier i sitt hälsokommunikativa arbete? Vilka erfarenheter har man dragit av användandet av nya och interaktiva medier? Finns effektutvärderingar genomförda? Hur förhåller sig användandet av nya medier såsom webbsidor, communities på Internet visavi ”gamla” beprövade metoder såsom användandet av skolan, idrottslärare etc. som vidareinformatörer? Kommer användandet av nya medier att öka i hälsoarbetet eller finns det anledning att återgå till ”gamla” beprövade metoder såsom undervisning i skolan.

Swedish

.

Barns medievanor

I alla kommunikationssammanhang är den första frågan man bör söka svar följande: Hur kommer jag i kontakt med målgruppen? Detta kan också uttryckas på följande sätt; trots att mitt budskap, t.ex. promenera 30 minuter varje dag, tycks fungera är det meningslöst att annonsera i t.ex. morgontidningen om målgruppen inte har för vana att läsa den. Av denna anledning kan det vara av intresse att studera hur barn och ungas medievanor ser ut. Uppgifterna härvidlag är hämtade från svenska barn, men det är ingen större skillnad i medievanor mellan barn i de nordiska länderna. Innan vi går vidare och diskuterar vidare vilka möjligheter man har att föra ut hälsobudskap till barn och unga via nya interaktiva medier är det alltså av intresse att studera hur användningen av detsamma ser ut.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error