Frascati Manual 2002

Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development (Lithuanian version)

Teikiame skaitytojams Ekonominio bendradarbiavimo ir plëtros organizacijos (EBPO) leidinio Frascati Manual 2002: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development (já trumpai vadinsime Frascati vadovu) vertimà á lietuviø kalbà. Ðis leidinys, kaip ir kelios ankstesnës Frascati vadovo versijos, yra parengtas EBPO darbo grupës ir yra skirtas detaliai apibrëþti sàvokà „moksliniai tyrimai ir eksperimentinë plëtra“ (MTEP), nustatyti rodiklius, kuriais matuojamas MTEP veiklos intensyvumas, ir parodyti, kokias veiklas galima (ir reikia) ar negalima priskirti MTEP.

Lithuanian Polish, Korean, French, Portuguese, English, All