1887

Digitalizācija Latvijā

image of Digitalizācija Latvijā

Digitalizācija Latvijā analizē jaunākās attīstības tendences Latvijas digitālajā ekonomikā, pārskata ar digitalizāciju saistītās politikas un sniedz ieteikumus par politikas saskaņotības palielināšanu šajā jomā, pamatojoties uz ESAO Going Digital integrētās politikas struktūru.

Pārskatā tiek izmantots stratēģiska perspektīva, lai izpētītu trīs alternatīvus nākotnes scenārijus, kas var izveidoties globālās ekonomikas un sabiedrības digitālās transformācijas rezultātā. Tajā tiek pētīta arī sakaru tīklu un pakalpojumu pieejamība Latvijā, kā arī saistītās politikas un regulējumi. Turklāt pārskatā tiek aplūkotas fi zisku personu, uzņēmumu un valdības tendences digitālās tehnoloģijas izmantošanas jomā, kā arī izpētītas politikas, lai sekmētu izplatīšanu. Visbeidzot pārskatā tiek analizētas digitalizācijas radītās iespējas un izaicinājumi galvenajās jomās, sākot ar inovācijām un prasmēm un beidzot ar digitālo drošību un datu pārvaldību, kā arī novērtētas politikas reakcijas uz šīm pārmaiņām Latvijā.

Šī publikācija ir Going Digital in Latvia tulkojums, kas ir daļa no OECD Reviews of Digital Transformation sērijas, kas publicēts tikai angļu valodā.

Latvian Also available in: English

Ekonomikas un sabiedrības digitālās pārveides iespēju izmantošana

Kopš tūkstošgades sākuma Latvija ir guvusi ievērojamu ekonomisko progresu. Valsts ekonomika aug ātrāk nekā citās ES un ESAO dalībvalstīs. Taču produktivitāte joprojām ir ievērojami zemāka nekā citās ESAO valstīs, un darbspējas vecuma iedzīvotāju skaita samazināšanās ierobežo turpmākās izaugsmes iespējas. Digitālās inovācijas ir būtiski svarīga, lai palielinātu produktivitāti un paaugstinātu dzīves līmeni. Tāpēc Latvijas valdība ir veikusi pasākumus, lai palielinātu pētniecību un izstrādi, kā arī inovācijas, kas pašlaik ir zemā līmenī. Taču koordinētāka pieeja pētniecības un inovācijas politikas īstenošanai, kurā IKT tiktu uzskatītas par transversālu tehnoloģiju, varētu palīdzēt Latvijai uzlabot savus vājos inovāciju rādītājus.

Latvian Also available in: English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error