Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w sektorze tekstylno-odzieżowym i obuwniczym

Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w sektorze tekstylno--odzieżowym i obuwniczym (zwane dalej Wytycznymi) mają pomóc przedsiębiorstwom we wdrażaniu rekomendacji dotyczących należytej staranności, zawartych w Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych (Wytycznych

OECD), w całym łańcuchu dostaw przemysłu tekstylno-odzieżowego i obuwniczego, tak by zapobiegać i przeciwdziałać potencjalnym negatywnym skutkom działalności przedsiębiorstw oraz ich łańcuchów dostaw.

Niniejsze Wytyczne mają wspierać cele Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, by zapewnić zgodność działalności przedsiębiorstw w sektorze tekstylno- -odzieżowym i obuwniczym z polityką rządową, w celu wzmocnienia podstaw wzajemnego zaufania między przedsiębiorstwami a społeczeństwami, w których działają. Niniejsze Wytyczne mają także wspierać przedsiębiorstwa w realizacji zaleceń dotyczących należytej staranności zawartych w Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i prawczłowieka. Są również zgodne z Deklaracją Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotyczącą Podstawowych Zasad i Praw Pracy, właściwymi konwencjami i rekomendacjami MOP oraz jej Trójstronną Deklaracją Zasad dotyczących Przedsiębiorstw Wielonarodowych i Polityki Społecznej. Niniejsze Wytyczne, wraz z modułami dotyczącymi należytej staranności w określonych obszarach ryzyka, zapewniają przedsiębiorstwom kompletny pakiet potrzebny do prowadzenia odpowiedzialnej działalności i polityki zaopatrzenia w sektorze tekstylno-odzieżowym i obuwniczym. Niniejsze Wytyczne opracowano w drodze

wielostronnego procesu, przy głębokim zaangażowaniu zarówno krajów OECD, jak i niebędących członkami OECD, przedstawicieli biznesu, związków zawodowych i społeczeństwa obywatelskiego, pod nadzorem Grupy roboczej OECD do spraw odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Niniejsze Wytyczne mają mieć charakter praktyczny,

z naciskiem na wypracowanie konstruktywnych, opartych na współpracy metod rozwiązywania złożonych problemów. Niniejsze Wytyczne opierają się na wyczerpujących

raportach Krajowych Punktów Kontaktowych OECD ds. prowadzenia odpowiedzialnego biznesu (francuski i włoski KPK), opracowanych pod kątem wdrażania

Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych w sektorze tekstylno-odzieżowym i obuwniczym oraz stanowią odpowiedź na oświadczenia wydane przez niektóre

Krajowe Punkty Kontaktowe w czerwcu 2013 roku i w roku 2014 po tragicznej katastrofie budowlanej Rana Plaza w Bangladeszu.

26 Oct 2018 140 pages Polish Also available in: Portuguese, German, French, English, Spanish, All

https://doi.org/10.1787/9789264308121-pl 9789264308121 (PDF)

Author(s): OECD