1887

Välfärdspolitiska förhållanden i Västnorden

Färöarna, Grönland och Island

image of Välfärdspolitiska förhållanden i Västnorden

Den nordiska välfärdsstatsmodellen kännetecknas av högt arbetsmarknadsdeltagande bland kvinnor och män, universalistiska principer för fördelning av sociala rättigheter, relativt generösa ersättningsnivåer, omfattande offentlig servicesektor och ett begränsat individuellt beroende av ekonomiskt stöd från familjen. Trots att Färöarna, Grönland och Island geopolitisk tillhör Norden inkluderas de sällan i internationellt jämförande välfärdsstatsstudier. Vissa analyser tyder dock på att den välfärdspolitik som bedrivits i dessa områden delvis skiljer sig från övriga Norden. Syftet med rapporten är dels att utgöra en kunskapsöversikt över befintlig samhällsvetenskaplig och välfärdsrelaterad forskning kring Västnorden och dels att jämföra välfärdspolitiska indikatorer i vid bemärkelse från Färöarna, Grönland och Island för att identifiera såväl länderspecifika som gemensamma drag i utformningen av de västnordiska områdenas välfärdspolitiska system.

Swedish

.

De västnordiska socialförsäkringssystemen

Det tidsmässiga införandet av flertalet socialförsäkringssystem av både äldre och senare datum i Västnorden återspeglar, ibland med en viss fördröjning, händelseförloppet i de övriga nordiska länderna. De är utformade utifrån de specifika förutsättningarna för de västnordiska områdena, nämligen små och unga befolkningar, den nationalekonomiskt och arbetsmarknadsmässigt stora tyngdpunkten i fiskerinäringen med dess specifika förutsättningar, möjligen kombinerat med antaganden om en viss grad av familjeekonomisk självhushållning. De som arbetar inom olika nationella och utländska fiskeflottor lyder i alla tre länder under särskilda beskattningsregler och socialförsäkringssystem som är nog så betydelsefulla för enskilda individer med och utan försörjningsbörda. De specifika regelverk som kringgärdar delar av fiskerinäringen och dess anställa har tyvärr inte kunnat kommenteras närmare i detta arbete men förmodas utgöra en viktig delkomponent i förklaringen till de västnordiska ländernas välfärdspolitiska uppbyggnad och struktur.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error