1887

Rapport över ändringar i de nordiska avtalen efter 1 januari 1995, i synnerhet ur ett EU-rättsligt perspektiv

image of Rapport över ändringar i de nordiska avtalen efter 1 januari 1995, i synnerhet ur ett EU-rättsligt perspektiv

Denna rapport, som utarbetats på uppdrag av Nordiska ministerrådet, undersöker förhållandet mellan nordiska avtal och EU-rätten efter Finlands och Sveriges inträde i EU den 1.1.1995. Rapporten strävar efter att undersöka om dessa avtal har ändrats på grund av de skyldigheter som följer av EU-rätten. Med tiden har allt fler frågor kommit att omfattas av EU-rätten, vilket lett till att de nordiska ländernas möjlighet att upprätthålla eller utveckla harmoniserade nordiska regler som avviker från EU-rätten har minskat. För att trygga förutsättningarna för det nordiska samarbetet också i framtiden bör det nordiska samarbetet beaktas vid beredningen av EU-lagstiftning. Rapporten visar att det ofta varit möjligt att hitta metoder för ett fortsatt samarbete i situationer där nordiskt samarbete har gett mervärde.

Swedish

.

EU-rätten och medlemsstaternas internationella avtal

När en stat ansluter sig till EU förlorar den befogenheten att ingå internationella avtal i den utsträckning som EU-rätten ger EU exklusiv befogenhet att ingå sådana. Eftersom EU-rätten är dynamisk förändras förhållandet mellan EU:s och medlemsstatens befogenheter i och med att EU-rätten utvecklas. EU-medlemsstaternas avtalspraxis visar att medlemsstaterna fortsätter att ingå avtal även i sitt eget namn när det inte finns något hinder för det i EU-rätten. I vissa fall lägger medlemsstaterna in klausuler i sina internationella avtal som ger EU-rätten företräde om det senare uppstår konflikter mellan dem på grund av hur EU-rätten utvecklats.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error