OECD (2021), Hướng dẫn của OECD về Thẩm định các Chuỗi cung ứng có trách nhiệm trong Ngành May mặc và Giày dép, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9f3fe1c3-vi.

Export options: EndNote, Zotero, BibTeX, RefWorks, Procite, Import into RefWorks, Mendeley