Hướng dẫn của OECD về Quản trị Công ty trong Do anh nghiệp Nh à nước

Ấn bản 2015

Khuyến nghị của Hội đồng về Hướng dẫn về Quản trị Công ty trong Doanh nghiệp

Nhà nước

Về Khả năng áp dụng của Bộ Hướng dẫn và định nghĩa

I. Lý do cho việc Nhà nước đóng vai trò Chủ sở hữu

II. Nhà nước đóng vai trò chủ sở hữu

III. Doanh nghiệp Nhà nước Trên Thị trường

IV. Đối xử công bằng với cổ đông và các nhà đầu tư khác

V. Quan hệ với các bên có quyền lợi liên quan và kinh doanh có trách nhiệm

VI. Công bố thông tin và tính minh bạch

VII. Trách nhiệm của Hội đồng Quản trị trong Doanh nghiệp Nhà nước Hướng

dẫn chi tiết cho Bộ Hướng dẫn.

07 Nov 2019 76 pages Vietnamese Also available in: Korean, Japanese, Russian, German, English, All

https://doi.org/10.1787/04467b1a-vi 9789264562028 (PDF)

Author(s): OECD