1887

Grensehindre i Norden på sosial og arbeidsmarkedsområdet

Sammenfattende beskrivelse av grensehindre med løsningsforslag

image of Grensehindre i Norden på sosial og arbeidsmarkedsområdet

Arbeidet med å fjerne grensehindre har opp gjennom årene vært et prioritert spørsmål for de nordiske landene. Det er fortløpende blitt utarbeidet en rekke analyser og rapporter på området. På statsministrenes møte i Punkaharju i 2007 ble det vedtatt å gjøre arbeidet med å fjerne grensehindre mer operativt ved å nedsette et Grensehinderforum. Samarbeidet på dette området skal – utover å sikre borgernes rettigheter – støtte opp om økonomisk vekst og en styrket konkurranseevne for de nordiske landene.

Norwegian Danish, Icelandic, Finnish, English

.

Innledning

I 2010 signaliserte både Grensehinderforum og det danske formannskapet i Nordisk ministerråd et ønske om at Nordisk ministerråds sektorer inntar en mer aktiv rolle i identifisering og eliminering av grensehindre på sine respektive områder. Nordisk ministerråds embetsmannskomité for helse- og sosialspørsmål (EK-S) og embetsmannskomiteen for arbeidslivet (EK-A) tok utfordringen og gikk aktivt inn i grensehindersamarbeidet ved å opprette en tverrsektoriell ekspertgruppe.

Norwegian English, Danish, Icelandic, Finnish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error