1887

Effektivare multilaterala insatser i östersjöregionen och dess närområde

image of Effektivare multilaterala insatser i östersjöregionen och dess närområde

Rapporten framlägger en serie förslag till en nordisk strategi för multilaterala insatser i Östersjöregionen. Särskild uppmärksamhet ägnas åt de internationella finansiella institutionerna (IFIs). Relationerna till EU-kommissionen och till det stora antalet regionala organ behandlas också. Rekommendationerna innefattar förslag till en mera proaktiv och målinriktad nordisk roll i IFIs, förslag om vilka sakområden som bör prioriteras (miljö, transporter och forskning/utveckling/innovation) samt enskilda IFIs roller i regionen. Därutöver diskuteras tänkbara former för att förbättra samordningen mellan IFIs och samverkan med andra aktörer liksom specifika geografiska prioriteringar. Rapporten förordar att ett ministerbeslut om en förnyad strategi kombineras med en detaljerad uppföljning på såväl nationell som nordisk nivå.

Swedish

.

Referenser

Inom ramen för utredningen har ett stort antal samtal förts med företrädare för länder, internationella institutioner, privat sektor och fristående nätverk. Eftersom ett av utredningens huvudsyften har varit att kritiskt granska de multilaterala aktiviteterna i regionen, vilket inneburit att varje samtalspartner uppmuntrats att öppet redovisa sin syn, anges inte här namnen på de personer som intervjuats. För att ge en översiktlig bild av den insamling av underlag som ägt rum kan i stället diskussionerna indelas i samtal med företrädare för

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error