1887

Đánh giá của OECD về Quản trị Công ty trong Doanh nghiệp Nhà nước tại Việt Nam

image of Đánh giá của OECD về Quản trị Công ty trong Doanh nghiệp Nhà nước tại Việt Nam

Trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc cải thiện khuôn khổ quyền sở hữu và quản trị công ty của các doanh nghiệp nhà nước (SOEs). Báo cáo này đánh giá khuôn khổ quản trị công ty của khu vực doanh nghiệp nhà nước Việt Nam so với Hướng dẫn của OECD về Quản trị công ty doanh nghiệp nhà nước (Hướng dẫn SOE). Đánh giá đưa ra các khuyến nghị giúp các cơ quan chức năng Việt Nam giải quyết những thách thức tồn tại và chuyên nghiệp hóa chức năng sở hữu nhà nước.

Vietnamese Also available in: English

Tổng quan về khu vực nhà nước của Việt Nam

Các DNNN đóng một vai trò thiết yếu trong sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Các doanh nghiệp này chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế và chiếm ưu thế trong các lĩnh vực kinh doanh chính, đồng thời được chính phủ ưu đãi. Chương này cung cấp cái nhìn tổng quan về khu vực nhà nước của Việt Nam và sự hiện diện ngày càng lớn của DNNN trong nền kinh tế quốc dân. Cuối cùng, chương này thảo luận về các nỗ lực gần đây của chính phủ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam bằng cách tạo điều kiện thúc đẩy quá trình cổ phần hóa DNNN.

Vietnamese Also available in: English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error