1887

Đánh giá của OECD về Quản trị Công ty trong Doanh nghiệp Nhà nước tại Việt Nam

image of Đánh giá của OECD về Quản trị Công ty trong Doanh nghiệp Nhà nước tại Việt Nam

Trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc cải thiện khuôn khổ quyền sở hữu và quản trị công ty của các doanh nghiệp nhà nước (SOEs). Báo cáo này đánh giá khuôn khổ quản trị công ty của khu vực doanh nghiệp nhà nước Việt Nam so với Hướng dẫn của OECD về Quản trị công ty doanh nghiệp nhà nước (Hướng dẫn SOE). Đánh giá đưa ra các khuyến nghị giúp các cơ quan chức năng Việt Nam giải quyết những thách thức tồn tại và chuyên nghiệp hóa chức năng sở hữu nhà nước.

Vietnamese Also available in: English

Nhà nước đóng vai trò chủ sở

Chương này đánh giá vai trò chủ sở hữu của Chính phủ Việt Nam so với Chương II của Bộ hướng dẫn về DNNN. Chương này phân tích mức độ độc lập của các hội đồng và sự sắp xếp của các chức năng sở hữu. Chương còn xem xét cách thức nhà nước thực hiện quyền sở hữu của mình theo cấu trúc pháp lý của từng doanh nghiệp.

Vietnamese Also available in: English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error