1887

Sted, (U)lighed og Køn

En kortlægning af udfordringer og best practices i relation til køn, uddannelse og befolkningsstrømme i Nordens yderområder

image of Sted, (U)lighed og Køn

Denne kortlægning præsenterer en selekteret oversigt over eksisterende forskning og faglitteratur om køn, uddannelse og befolkningsstrømme i yderområderne i de nordiske lande. De nordiske lande står overfor en række udfordringer, som ikke bør/kan forstås, og ej heller løses, uden at medtænke et kønsperspektiv. Det drejer sig bl.a. om ændrede levevilkår som følge af globale forandringer, stagnerende eller negativ økonomisk udvikling, nedgang i antallet af arbejdspladser (især i de traditionelle mandefag) samt ikke mindst migration og affolkning, hvilket blandt skyldes, at områdernes unge (især kvinderne) flytter til de større byer for at tage en uddannelse. Der er tale om udfordringer, som ikke bare har stor betydning for områdernes levedygtighed og sammenhængskraft, men også for de mænd og kvin der, der bor her, og for deres indbyrdes sociale relationer.

Danish English

.

Stedtilknytning, hverdagsliv og køn

I dette afsnit sætter vi fokus på forskellige aspekter af dét at være ung og bosat i en af Nordens yderområder. Afsnittet tager udgangspunkt i en forståelse af, at de steder, de unge bor, spiller en væsentlig rolle i forhold til deres identitet og dermed også i forhold til deres uddannelses- og erhvervsvalg. Dette gøres ud fra en betragtning om, at identitetsspørgsmålet ”hvem er jeg” ofte er tæt knyttet sammen med spørgsmålene ”hvor er jeg”, og ”hvor hører jeg hjemme”, og at lokaliteter, eller steder, i det hele taget spiller en væsentligt rolle i dannelsen af identitet (Cuba og Hummon 1993; Howard 2000). Samtidig viser litteraturen på området, at dét at føle sig knyttet til et sted, og de mennesker der bor her, selvsagt indgår som væsentlige spørgsmål, som unge må forholde sig til, når de gør sig tanker om fremtiden.

Danish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error