1887

Virkemidler for forvaltning av biologisk mangfold

Delrapport 1: Operasjonalisering av biologisk mangfold

image of Virkemidler for forvaltning av biologisk mangfold

Den tverrsektorielle arbeidsgruppen for miljø og økonomi underved Nordisk Ministerråd har satt i gang prosjektet ”Virkemidler for forvaltning av biologisk mangfold i skog og våtmarker”. Målet med prosjektet er å som skal utrede analysere hvordan offentlige virkemidler kan innrettes for å bidra til kostnadseffektiv bevaring av biologisk mangfold i de nordiske landene. Biologisk mangfold er et komplekst og mangesidig fenomen som det ikke uten videre er enkelt å underkaste målrettet forvaltning. Denne rapporten dekker første del av prosjektet og beskriver hvordan biologisk mangfold kan operasjonaliseres i forhold til forvaltningsmål og virkemidler. Biologisk mangfold er i denne sammenhengen avgrenset til områder som er viktige for biologisk mangfold i skog, myr og våtmark, og i rapporten drøftes aktuelle kriterier og indikatorer for slikt biologisk mangfold. De to øvrige delene av prosjektet, en nordisk status og hvordan ulike virkemidler fungerer, presenteres i egne rapporter.

Norwegian

.

Sverige

Det meste av Sverige er dominert av det fennoskandiske grunnfjellskjoldet, med kaledonske bergarter langs fjellkjeden i nord og sedimentbergarter helt i sør. Landformene er storskala og forholdsvis jevne, med større lavlandssletter i Sør- og Mellom-Sverige, samt i deler av Nord-Sverige, og mer variert terreng i det sør-svenske høylandet og i deler av Mellom- og Nord-Sverige. Utpreget alpine fjellformer finnes langs fjellkjeden mot Norge. Klimaet varierer langs en klar gradient fra et vintermildt temperert klima i sør til et kaldt kontinentalt klima i nord. Nedbøren følger i hovedsak en øst-vest-gradient uten store geografiske variasjoner (i hovedsak 500-1000 mm pr år). Vegetasjonssonene i Sverige varierer nokså regelmessig fra nemoral sone i sør til alpin sone langs fjellkjeden mot Norge, med et betydelig areal i boreonemoral sone og de ulike boreale sonene. EUs biogeografiske inndeling plasserer Sverige dels i kontinental region (sammenfaller med nemoral sone), dels i alpin region langs med fjellkjeden, mens det aller meste av arealet ligger i boreal sone. Skillet mellom nemoral og boreonemoral sone på den ene siden og de boreale sonene på den andre sammenfaller stort sett med Limes Norrlandicus som er et naturgeografisk hovedskille i Sverige. I lavlandet i Sør- og Mellom-Sverige har menneskets påvirkning av landskapet knyttet til jordbruket pågått i lang tid, med oppdyrking av skog, grøfting av våtmark og et omfattende husdyrbeite. Nord for Limes Norrlandicus har påvirkningen i hovedsak hatt tilknytning til skogavvirkning til gruvedrift (fra 1500-tallet) og industrielt skogbruk (fra slutten av 1800-tallet) med grøfting av myr, markberedning, flatehogst og planting med fremmede treslag.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error