1887

Virkemidler for forvaltning av biologisk mangfold

Delrapport 1: Operasjonalisering av biologisk mangfold

image of Virkemidler for forvaltning av biologisk mangfold

Den tverrsektorielle arbeidsgruppen for miljø og økonomi underved Nordisk Ministerråd har satt i gang prosjektet ”Virkemidler for forvaltning av biologisk mangfold i skog og våtmarker”. Målet med prosjektet er å som skal utrede analysere hvordan offentlige virkemidler kan innrettes for å bidra til kostnadseffektiv bevaring av biologisk mangfold i de nordiske landene. Biologisk mangfold er et komplekst og mangesidig fenomen som det ikke uten videre er enkelt å underkaste målrettet forvaltning. Denne rapporten dekker første del av prosjektet og beskriver hvordan biologisk mangfold kan operasjonaliseres i forhold til forvaltningsmål og virkemidler. Biologisk mangfold er i denne sammenhengen avgrenset til områder som er viktige for biologisk mangfold i skog, myr og våtmark, og i rapporten drøftes aktuelle kriterier og indikatorer for slikt biologisk mangfold. De to øvrige delene av prosjektet, en nordisk status og hvordan ulike virkemidler fungerer, presenteres i egne rapporter.

Norwegian

.

Finland

Store deler av Finland ligger under 200 m o.h., bortsett fra høyereliggende områder i nord og i grensestrøkene mot øst. Landskapet er formet av løsmasser fra istiden over det fennoskandiske grunnfjellskjoldet og består for det meste av store sletter med svakt relieff. Berggrunn og løsmasser har resultert i et stort sett næringsfattig jordsmonn. Klimaet er middels kontinentalt med kalde vintre, forholdsvis varme somrer og middels nedbør (500-700 mm pr år). Den aller sørligste delen av Finland ligger i boreonemoral (hemi-boreal) sone og mindre områder lengst i nord ligger i alpin sone. For øvrig utgjør brede belter av sørboreal, mellomboreal og nordboreal sone det mest av landet, der skog, myr og vann dominerer. Finland ligger i hovedsak i boreal biogeografisk region, dels i alpin region helt i nord, i EUs regioninndeling. Fram til den industrielle utviklingen skjøt fart for vel 100 år siden, var menneskets innflytelse på det finske landskapet knyttet til jordbruket, spesielt det omfattende svedjebruket i østlige deler av landet. I løpet av de siste 100 årene har moderne hogstformer og grøfting av myr og våtmark satt sitt preg på store skog- og myrarealer.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error