1887

Tillsyn av RoHS-direktivet

Ett nordiskt samarbetsprosjekt

image of Tillsyn av RoHS-direktivet

Elektriska och elektroniska produkter som sätts ut på EU-marknaden efter den 1 juli 2006 omfattas av ett förbud om innehåll av tungmetallerna bly, kvicksilver, kadmium och krom(IV) samt flamskyddsmedlen PBB och PBDE i RoHS-direktivet. Under hösten 2007 genomförde Sverige, Norge, Finland och Danmark samarbetsprojekt där företag som tillverkar och/eller importerar EE-produkter inspekterades. Totalt besöktes 62 företag och ytterligare 33 företag inspekterades per brev. Myndigheterna har även analyserat 208 EE-produkter från marknaden. Företagens kunskap om RoHS-direktivet var god. Av de analyserade produkterna var det knappt 20 procent som inte uppfyllde RoHS-direktivet trots att importörerna hade fått dokumentation från tillverkaren att produkten var RoHS-kompatibel. Detta projekt visar hur viktigt det är för myndigheten att utföra analyser och inte bara lita på företagens dokumentation.

Swedish

.

Bakgrund

Med dagens teknikutveckling blir många av våra elektriska och elektroniska produkter (EE-produkter) snabbt gamla och ersätts av nya modeller samtidigt som nya användningsområden tillkommer. Den ständigt växande användningen av EE-produkter ger även stora mängder avfall. Historiskt har den största delen av de gamla förbrukade EE-produkterna deponeras, förbränns eller återvunnits utan att komponenter såsom kretskort, kablar, kondensatorer, bildskärmar och ljuskällor har omhändertagits separat. Tidigare innehöll många av dessa komponenter de miljöfarliga ämnena kvicksilver, bly, kadmium, krom och de bromerade flammskyddsmedlen PBB och PBDE.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error