1887

Sewage sludge fertilization of conifer forests in the Nordic countries and North America

image of Sewage sludge fertilization of conifer forests in the Nordic countries and North America

Avloppsslam innehåller alla nödvändiga näringsämnen för trädtillväxt och skulle kunna vara ett värdefullt gödselmedel för ökad tillväxt i produktionsbarrskogar i de nordiska länderna. Det skulle möjliggöra en ökning av tillgången på förnyelsebar skogsråvara för industriell förädling och för ersättning av fossila bränslen med trädbiomassabaserade energikällor, och därmed även vara av stor ekonomisk betydelse i denna region av Europa, där skogssektorn svarar för en avsevärd del av samhällsekonomin. En användning av slam som skogsgödsel skulle även minska samhällets kostnader för slamdeponering och förbränning. Andra positiva effekter skulle vara minskad växthuseffekt via ökad kolackumulering i skogsekosystemen, via minskade metanutsläpp från slamdeponier och via minskade nettoutsläpp av koldioxid vid energiframställning, samt ökad återanvändning av näringsämnen från avloppsslam. I denna rapport redovisas en genomgång av forskningsresultat beträffande tillväxt- och miljöeffekter från slamgödsling av barrskog i de nordiska länderna och Nordamerika. Slutsatserna är att det är möjligt att utforma metoder för skogsgödsling med avloppsslam i praktisk skala, som är miljömässigt acceptabla och som kan ge betydande trädtillväxtökningar. Ytterligare resultat krävs dock från pågående forskning, innan gödsling kan introduceras i stor skala.

English

.

Preface

In the society development towards increased ecological sustainability, decreasing landfill and increasing reuse of sewage sludge are of high priority. Within the European Union, a revision of the regulations for reuse of sewage sludge in the Sewage Sludge Directive 86/278/EEC is in progress. From a Nordic point of view, it has been considered that sludge fertilization of conifer forests might be an important option for sewage sludge nutrient reuse. Therefore, the PA-group under the Nordic Council of Ministers has commissioned the Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Silviculture, Umeå, to make a compilation of existing research results from sewage sludge fertilization of conifer forests in the Nordic countries and in North America, for determination of the possibilities for the use of sludge as forest fertilizer, and as an input to the elaboration process of the new Sludge Directive.

English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error