1887

Sewage sludge fertilization of conifer forests in the Nordic countries and North America

image of Sewage sludge fertilization of conifer forests in the Nordic countries and North America

Avloppsslam innehåller alla nödvändiga näringsämnen för trädtillväxt och skulle kunna vara ett värdefullt gödselmedel för ökad tillväxt i produktionsbarrskogar i de nordiska länderna. Det skulle möjliggöra en ökning av tillgången på förnyelsebar skogsråvara för industriell förädling och för ersättning av fossila bränslen med trädbiomassabaserade energikällor, och därmed även vara av stor ekonomisk betydelse i denna region av Europa, där skogssektorn svarar för en avsevärd del av samhällsekonomin. En användning av slam som skogsgödsel skulle även minska samhällets kostnader för slamdeponering och förbränning. Andra positiva effekter skulle vara minskad växthuseffekt via ökad kolackumulering i skogsekosystemen, via minskade metanutsläpp från slamdeponier och via minskade nettoutsläpp av koldioxid vid energiframställning, samt ökad återanvändning av näringsämnen från avloppsslam. I denna rapport redovisas en genomgång av forskningsresultat beträffande tillväxt- och miljöeffekter från slamgödsling av barrskog i de nordiska länderna och Nordamerika. Slutsatserna är att det är möjligt att utforma metoder för skogsgödsling med avloppsslam i praktisk skala, som är miljömässigt acceptabla och som kan ge betydande trädtillväxtökningar. Ytterligare resultat krävs dock från pågående forskning, innan gödsling kan introduceras i stor skala.

English

.

Effects on soil nutrients and heavy metals

Total nitrogen content in the humus layer increased at all six Scots pine sites one year after fertilization with 20 tons/ha of dewatered sewage sludge (588-870 kg N/ha) (Bramryd 1994; Bramryd 2001; Bramryd 2002). Increased levels remained during 11 years at the northernmost three sites, but not at the two southern sites. C/N decreased after fertilization at all sites (at the two southern localities from 35 to ca 15 and in the north from up to 60-70 to 15-40 after 11 years). In Mora, C/N in the humus layer decreased with increasing application rate after one year from 61 to 21 and13, respectively, for application rates 20 and 80 tons/ha. After 11 years, corresponding C/N values were 29 and19. C/N in the uppermost 10 cm of the mineral soil showed great variations between sites, but with no remaining effect of sludge fertilization after 11 years, irrespective of application rate. The effect on soil C/N in humus or mineral soil was not significantly different between liquid and dewatered sludge.

English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error