OECD Çevresel Performans İncelemeleri: Türkiye 2019

Türkiye hızla artan sera gazı emisyonları ile en hızlı büyümeye sahip OECD ekonomisidir. Türkiye’nin ekonomik

büyümesi, 2008 yılından beri, hava emisyonları, enerji kullanımı, atık üretimi ve su tüketiminden nispeten

ayrışmıştır. Ancak, Türkiye ekonomisinin kaynak yoğunluğunun yüksekliği ve fosil yakıtlara büyük orandaki

bağımlılığı çevre üzerindeki baskıları mutlak olarak artırmaya devam edecektir. Ülkenin çevresel performansının

iyileşmesi için düşük karbonlu döngüsel bir ekonomiye geçişte daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerekmektedir.

Bu Türkiye’nin üçüncü Çevresel Performans İncelemesi’dir. Bu raporda, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil ekonomi

yönündeki ilerleme, iklim değişikliği ve kentsel atıksu yönetimi özel alanları ile birlikte değerlendirilmektedir.

Turkish English