1887

Miljöstrategier i jord- och skogsbruk (MJS)

Ett tvärsektoriellt samarbete mellan miljö och jord-skog 1995-2008

image of Miljöstrategier i jord- och skogsbruk (MJS)

MJS har sedan 1995 verkat som en tvärsektoriell grupp mellan sektorerna jord-skog och miljö, med syfte att utveckla den tvärsektoriella verksamheten inom det Nordiskt samarbete. Arbetet har till helt övervägande del bestått i att genom olika projekt skapa nordiska nätverk och att ta fram underlag till den politiska processen inom NMR. Gruppen har förfogat över ca 2,6 milj. DKK/år, som även finansierat en halvtids sekreterartjänst. MJS avslutar nu sin verksamhet. I denna rapport sammanfattas de arbete som utförts i gruppen. Sammantaget rör det sig om ett 80-tal projekt och publikationer, som resulterat i många bestående nordiska nätverk, några minister- deklarationer och en projektdatabas, som nu omfattar samtliga nordiska projekt. Arbete som gett Nordisk Nytta. MJS ger också några kommentarer på det nordiska samarbetet, utifrån sin horisont. Nordiskt samarbete är en mycket viktig del i Nordens framgångsrika utveckling.

Swedish

.

Abatement, control and regulation of emission and ambient concentration (in English)

Livestock farming is facing general environmental concern in the public, due to a general increase in concentrated animal feeding operations. The ambient air inside the animal housing facilities contains a variety of gases, odours, dust particles and microorganisms that are discharged into the surrounding environment and result in odour annoyance. The complexity of emissions of airborne particulates from animal production and the associated health problems involve numerous stakeholders. The air in livestock buildings contains bio aerosol levels that are sufficiently high to cause adverse health effects in animals, workers and people living in close vicinity to concentrated animal feeding operations and to a certain extent outdoor horse holds.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error