1887

Landskap i förändring

Nordiskt seminarium om den europeiska landskapskonventionen

image of Landskap i förändring

Den 13–15 september 2007 arrangerades ett nordiskt seminarium om den europeiska landskapskonventionen med tema Landskap i förändring. Till seminariet inbjöds representanter från de nordiska länderna. Seminariet som arrangerades av Riksantikvarieämbetet, finansierades huvudsakligen av Nordiska ministerrådet, inom ramen för Miljöhandlingsprogrammet 2005–2008. Seminariets huvudsakliga målsättning var att: " få till stånd ett levande, fungerande nätverk för nordiskt samarbete kring landskap " skapa förutsättningar för gemensamma nordiska landskapsprojekt " utbyta erfarenheter mellan de nordiska länderna Slutsatsen från seminariet är att de nordiska länderna ser ett stort behov av ett nordiskt samarbete och en rad konkreta förslag och idéer till ett fortsatt samarbete konkretiserades såsom att göra en kartläggning av respektive lands arbete med landskap, för att underlätta initiativ till kontakter, upprättande av en nordisk webbaserad landskapskalender med en förteckning av evenemang som berör nordiskt landskap och att skapa gemensamma mötesplatser i form av småseminerier med specifika teman, för att skapa kontaktytor som kan mynna ut i gemensamma projekt.

Swedish

.

Föreläsningar inför workshop I

Jakob Lundberg talade om de utmaningar en allt mer mänskligt dominerad planet innebär. I takt med en ökad världsbefolkning samt nya störningsmönster (t.ex. klimat och förluster av biologisk mångfald) så ställs nya krav och lösningar på hur vi ska hantera landskapet och naturresurserna. Fördraget utgick delvis från resultat från hans forskning samt ifrån FN:s Millennium Ecosystem Assessment (www.maweb.org), den största studien någonsin av tillståndet i världens ekosystem och deras betydelse för samhälle. Hittills har vi sett vatten, ren luft, pollinering av grödor m.m. som en slags naturens “gratistjänster” som inte ansetts ha något nationalekonomiskt värde. Nu växer insikten om att dessa resurser är långtifrån obegränsade.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error