1887

Future solutions for Nordic plastic recycling

image of Future solutions for Nordic plastic recycling

I tider med svakere økonomiske utsikter og høy arbeidsledighet i mange land i Europa, får spørsmålet om dagpengesystemene mer oppmerksomhet. Presset på velferdsmodellene øker og får konsekvenser for kvaliteten på tjenestene brukerne tilbys. Å møtes for å diskutere, gi hverandre innspill og tilbakemeldinger, overføre og dele kunnskap i forhold til utviklingen av de nordiske modellene er viktig. Samlingene i dagpengenettverket er en slik arena. Her møtes eksperter som jobber med arbeidsløshetsforsikringsspørsmål (dagpenger), forskere, politikkutviklere og andre interessenter fra de 6 nordiske landene. Møtene utgjør en viktig plattform for å drøfte arbeidsløshetsforsikringsspørsmål i relasjon til nordisk arbeidsog velferdspolitikk. Nordisk Arbeidsløshetsforskringsmøte 2014 fant sted i Stavanger 26. og 27. juni. Denne rapporten er oppsummering og dokumentasjon fra møtet.

English

.

Introduction and background

This report is part of the second deliverable of the project Improvements in existing collection and recycling systems for plastic waste from households and other MSW sources. The report has been prepared by IVL Swedish Environmental Research Institute (Sweden), Ostfold Research (Norway), VTT Technical Research Centre of Finland (Finland), Aalborg University (Denmark) and Environice (Iceland). The project was initiated by the Nordic Waste Group (NWG).

English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error