1887

Forskning uten spor

Integrering av miljøhensyn i forsknings- og utdanningssektoren - Grønland, Island og Svalbard

image of Forskning uten spor

Det er mange forhold som tilsier at miljøhensyn må ivaretas i forsknings- og utdanningssektoren i henholdsvis Grønland, Island og Svalbard. Men aktørene (forskere, forskningsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner, myndigheter, m.m.) står også overfor en rekke utfordringer når miljøhensyn skal integreres i en virksomhet. I denne rapporten er det vist til mange gode eksempler på hvordan forsknings- og utdanningsinstitusjonene i Grønland, Island og Svalbard har jobbet aktivt for å møte disse utfordringene i prosessen med å integrere miljøhensyn i sin virksomhet. Forhåpentligvis kan disse eksemplene være til inspirasjon og etterfølgelse for andre. I rapporten er det også gitt anbefalinger innenfor en rekke områder hvor det synes å være rom for ytterligere forbedring. Ved å iverksette tiltak innenfor disse områdene vil det både være mulig å redusere miljøbelastning fra forsknings- og utdanningssektoren og effektivisere forskning og logistikk (ressurs- og kostnadsmessig). På denne måten skapes det en vinn-vinn-situasjon på alle måter og grunnlaget legges for «forskning uten spor».

Norwegian

.

Sammendrag

På bakgrunn av en av anbefalingene fra "Handlingsplan for natur- og kulturmiljøbeskyttelse i Arktis – Grønland, Island og Svalbard" (Nord 1999:25), utarbeidet av nærområde- og arktisprogrammet under Nordisk ministerråd, ble det i 2004 igangsatt et prosjekt med målsetting å foreslå tiltak som kan bidra til å integrere miljøvern i forskning og undervisning på universitetsnivå. Prosjektets opprinnelig mandat var å i) vurdere behovet for felles retningslinjer for feltbasert forskning og undervisning og ii) presentere gode eksempler på miljøvennlig ressursbruk i sektoren. Forskjellene mellom de tre aktuelle områdene når det gjelder type påvirkning og utfordringer er av en slik karakter at det ikke synes hensiktsmessig å foreslå ett sett med felles retningslinjer for feltvirksomhet som skal gjelde for alle disse tre områdene. Prosjektgruppen har i stedet valgt å identifisere en rekke potensielle tiltak, som vil være aktuelle å implementere i større eller mindre grad avhengig av sted og utfordring. Foreliggende rapport oppsummerer gruppens arbeid.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error