1887

Betydningen for Norden av 2 grader global oppvarming

Vurdering av sårbarhet og effekter av klimaendringer.

image of Betydningen for Norden av 2 grader global oppvarming

Denne rapport gir en helhetlig vurdering av, hva klimaendringer som følger av en global oppvarming på +2 grader i år 2100 vil bety for Norden. Studiet er gennemført af Cicero og COWI for Klimagruppen under Nordisk Ministerråd. Der foreligger et betydelig antall analyser av forventede effekter av fremtidige klimaendringer i Norden. Imidlertid vedrører de fleste av disse analysene effekter av og tilpasning til klimaendringer, der bygger på scenarier, som forutser større klimaendringer og høyere temperaturstigninger. Den globale temperaturstigning på +2 grader, er et gjennomsnittstall, der dekker over regionale variasjoner. For Norden innebærer dette typisk at temperaturendringene forventes å bli høyere, jo lengre nordpå man beveger seg. Rapporten belyser sårbarhet og effekter for havnivå, landbruk, skogbruk, fiske, energi- og kraftproduksjon, energietterspørsel, bygg og anlegg, transport, turisme, naturulykker, urfolk, helse og biologisk mangefold.

Norwegian

.

Energi- og kraftproduksjon

I planleggingen av fremtidens energiforsyning er det i samtlige nordiske land fokus på å begrense avhengigheten av fossile brensler, både av hensyn til emisjoner og klima samt forsyningssikkerhet. Dette innebærer større satsing på fornybare energikilder, som samtidig er mer følsomme overfor våres vær og klima. Dette gjelder både for vannkraft, vindenergi og biomasse, som er de dominerende fornybare energiressursene i Norden. Samtidig vil klimaendringene påvirke forholdene for fornybar elektrisitetsproduksjon. Et varmere klima vil bl.a. endre vind- og nedbørsmønstre og dermed kunne endre energiproduksjonen basert på fornybare energikilder.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error