1887

Betydningen for Norden av 2 grader global oppvarming

Vurdering av sårbarhet og effekter av klimaendringer.

image of Betydningen for Norden av 2 grader global oppvarming

Denne rapport gir en helhetlig vurdering av, hva klimaendringer som følger av en global oppvarming på +2 grader i år 2100 vil bety for Norden. Studiet er gennemført af Cicero og COWI for Klimagruppen under Nordisk Ministerråd. Der foreligger et betydelig antall analyser av forventede effekter av fremtidige klimaendringer i Norden. Imidlertid vedrører de fleste av disse analysene effekter av og tilpasning til klimaendringer, der bygger på scenarier, som forutser større klimaendringer og høyere temperaturstigninger. Den globale temperaturstigning på +2 grader, er et gjennomsnittstall, der dekker over regionale variasjoner. For Norden innebærer dette typisk at temperaturendringene forventes å bli høyere, jo lengre nordpå man beveger seg. Rapporten belyser sårbarhet og effekter for havnivå, landbruk, skogbruk, fiske, energi- og kraftproduksjon, energietterspørsel, bygg og anlegg, transport, turisme, naturulykker, urfolk, helse og biologisk mangefold.

Norwegian

.

Biologisk mangfold

Biologisk mangfold er et begrep som blir brukt for å si noe om variasjonen av planter, dyr, mikroorganismer, økosystemene som de er deler av, og mangfoldet innen arter, mellom arter og i økosystemer innen et område (SCBD 2003). Klimaendringenes betydning for den biologiske mangfoldighet avhenger dels av påvirkninger som klimaendringene medfører for natursystemene/biotopene og dels av arternes tilpasningsdyktighet til endringer i disse. Natursystemene endrer seg hovedsaklig, fordi det ytre miljøet endrer seg og i mindre grad (langsommere) fordi det indre miljøet, som f.eks. jordbunnsutviklingen, endrer seg. Den nåværende endring i temperaturen i Norden siden 1980 på 0,3-0,5 grader per tiår er vel den kraftigste som er sett siden istiden, og må forventes å ha en virkning på den nordiske naturen.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error