1887

Beskyttede havområder i Norden

image of Beskyttede havområder i Norden

Beskyttede havområder - engelsk Marine Protected Areas MPAs - er et almindeligt an-vendt værktøj i forbindelse med natur - og fiskeriforvaltning. Der findes en række forskellige definitioner på begrebet MPA. I nærværende rapport er MPA områder, der er underlagt en eller anden form for begrænsning i menneskelig aktivitet med det formål at beskytte flora og fauna. Rapporten beskriver forskellige former for beskyttede områder samt forsøger at klarlægge formål og opnåede resultater både indenfor generel naturforvaltning og indenfor fiske-riforvaltningen. I rapporten indgår også en redegørelse for de mest centrale internationale konventioner (HELCOM, OSPAR og Natura 2000) på området samt de nordiske landes arbejde med implementeringen af disse. En række nordiske eksempler bliver gennemgået bl.a. Norske dybvandskoraller, den svenske Gullmarfjord samt Limfjorden i Danmark. Herudover er der en gennemgang af anvendelsen af beskyttede områder i Nordsøen i forbindelse med fiskeriforvaltning - såkaldte fiskekasser. Rødspætte-, brislinge-, sperling- samt torskekasserne bliver gennemgået. Det anbefales, at etablering af beskyttede områder først gennemføres efter grundige over-vejelser af, hvad man ønsker at opnå, samt en grundig evaluering af mulighederne for både at nå de ønskede mål samt at kunne registrere de ønskede ændringer

Danish

.

Indledning

Beskyttede områder i havet (Marine Protected Areas, MPA) anvendes som middel til at opnå en række forskellige målsætninger. Et havområde kan fredes for at beskytte ’ikon arter” eller habitater (f.eks. koralrev, sæler, fugle) (Ward et al., 2000). Et områder kan også beskyttes pga. vigtige gyde- og opvækstområder for kommercielt udnyttede fiskearter (f.eks. banker, stensætninger eller havdyb). Et andet mål for beskyttelse kan være at værne om specifikke rekreative interesser (f.eks. lystfiskeri, dykning og/eller områder af bestemt kulturel værdi f.eks. skibsvrag). De forbud, der knytter sig til sådanne områder, er forskellige. Nogle områder udlægges med forbud mod al menneskelig aktivitet, andre er begrænset til bestemte aktiviteter på bestemte tidspunkter. Områdernes størrelse kan variere fra nogle få km2 til større havområder.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error