1887

Europa og den nordiske aftalemodel

Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret

image of Europa og den nordiske aftalemodel

Et af de særlige træk ved de nordiske lande er, at fastlæggelsen af løn- og arbejdsvilkår i vidt omfang er overladt til forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter. Formålet med denne rapport er at belyse en række af de udfordringer, som de arbejdsretlige systemer i de nordiske lande står over for i mødet med et stadig mere veludviklet europæisk retssystem. Den første del af rapporten er udarbejdet af rapportens redaktør professor, dr. jur. Jens Kristiansen fra Københavns Universitet og fokuserer på en række af de generelle udfordringer, som de europæiske regler og retsafgørelser stiller de arbejdsretlige systemer i de nordiske lande over for. Rapportens anden del er udarbejdet af forskellige repræsentanter for arbejdsgiver- og lønmodtagerforeninger i de nordiske lande og belyser nogle af de udfordringer, som arbejdsmarkedets parter oplever i mødet med det europæiske retssystem.

Danish

.

Den nordiske model og EU: Implementering af direktiv 96/71/ EF – erfaringer i Island

Et af de fælles karakteristika ved de nordiske lande er det vi kalder den nordiske arbejdsmarkedsmodel. Den er kendetegnet ved forholdsvis stærke fagforeninger, som organiserer mellem 55 % og 86 % af alle lønmodtagere. Af andre fælles kendetegn kan nævnes: En blanding af centrale og decentrale overenskomstforhandlinger, en fælles og solidarisk lønpolitik, veletableret trepartssamråd, en stærk og respekteret fredspligt, den fremtrædende rolle den offentlige forligsinstitutions indtager, indarbejdelse af lønmodtageres almindelige rettigheder og retsbeskyttelse i lovgivning og overenskomster, og endelig fraværet af lovfæstet mindsteløn. På trods af disse fælles hovedtræk er der en del forskel på de nordiske lande. Island adskiller sig på en række måder: Der er en meget høj organiseringsgrad på det private arbejdsmarked, hvor 86 % af lønmodtagere er fagligt organiseret og 70 % af arbejdsgiverne er medlemmer af arbejdsgiverorganisationen, en forholdsvis lille arbejdsretslovgivning, overenskomsternes lovfæstede og automatiske almene gyldighed (automatic extension, erga omnes) om minimumsvilkår som den islandske fagforening ser som et verktøj i kampen mod “social dumping”, løndannelsen er fleksibel, og endelig er beskyttelsen i ansættelsesforhold relativt lav.

Danish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error