1887

Det nordiske arbeidsmarked to år etter EU-utvidelsen

Mobilitet, virkninger og utfordringer

image of Det nordiske arbeidsmarked to år etter EU-utvidelsen

To år etter EU-utvidelsen har det tegnet seg et visst mønster i arbeidsvandringene fra de nye EU-landene til Norden. Den individuelle arbeidsmigrasjonen er økende, men varierer sterkt mellom de nordiske landene. Arbeidsmobiliteten knyttet til tjenesteyting har også økt kraftig og synes i viktige sektorer å være høyere enn den ordinære arbeidsmigrasjonen. Med sterk vekst og gryende knapphet på arbeidskraft har den økte arbeidsinnvandringen bidratt positivt til økonomien og arbeidsmarkedene i Norden, men også reist nye utfordringer når det gjelder regulering, håndheving og kontroll av vilkårene for utstasjonerte arbeidstakere. På europeisk plan er implementeringen av EUs utstasjoneringsdirektiv 96/71/EC under evaluering, Laval/Vaxholmsaken er til behandling i EF-domstolen og forslaget til tjenestedirektiv reiser spørsmål om vilkårene for kontroll med arbeidsvilkårene for tjenesteytere. Samtidig har flere nordiske og andre europeiske land opphevet overgangsordningene for individuelle arbeidstakere, og mange land har signalisert en gradvis utfasing fram til 2009. Også dette vil stille deler av nordisk arbeidsliv overfor nye oppgaver med å sikre like vilkår for utenlandske arbeidstakere. Formålet med denne rapporten er å oppsummere utviklingen i de nordiske arbeidsmarkedene de to første årene etter EU-utvidelsen, og peke på noen av de sentrale utfordringene de nordiske arbeidslivsmodellene står overfor i det åpne europeiske arbeidsmarkedet. Rapporten er laget på grunnlag av samarbeidet i en kontaktgruppe nedsatt av Arbeidsmarkedsutvalget under Nordisk Ministerråd, og er skrevet at Jon Erik Dølvik og Line Eldring (Fafo), som har koordinert kontaktgruppens arbeid.

Norwegian

.

Forord

Utvidelsen av EU i 2004, og dermed også EØS-området, har hatt stor betydning for de nordiske landene. Det var frykt for at utvidelsen skulle skape alvorlige problemer for arbeidsmarkedene som førte til at alle de nordiske landene, med unntak av Sverige, innførte overgangsregler for arbeidsinnvandrerne fra de nye EØS-landene. Landenes forskjellige valg av løsninger og overgangsregler gjorde det naturlig og viktig å starte opp et nordisk samarbeidsprosjekt for å følge med på hva som skjedde. Etableringen av en nordisk arbeidsgruppe, med deltakere fra de ulike ansvarlige myndigheter, og med forskningsstiftelsen Fafo som sekretariat, har bidratt til gjensidig informasjonsutveksling og systematisering av kunnskaper på tvers av landegrensene. Dette har vært til stor nytte for myndighetene i alle landene. Samtidig har rapportene fra arbeidsgruppen bidratt til den nordiske debatten om den nye arbeidsinnvandringens effekter på arbeidsmarkedet og virkninger av de ulike typene overgangsordninger som ble valgt.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error