1887

Arbeids- og tjenestemobilitet etter EU-utvidelsen

Nordiske forskjeller og fellestrekk

image of Arbeids- og tjenestemobilitet etter EU-utvidelsen

1. mai 2004 ble Estland, Latvia, Litauen, Polen, Ungarn, Tsjekkia, Slovenia, Slovakia, Kypros og Malta medlemmer i EU og dermed i EØS. Dette innledet en ny fase i moderne europeisk historie, og skapte store forventninger og spenning også i de nordiske landene. Formålet med denne rapporten er å gi en sammenliknende oversikt over og drøfting av: utviklingen i arbeids - og tjenestemobiliteten fra de nye EU-landene i Øst-Europa til Norden siden 1. mai 2004, samt mulige konsekvenser for de nordiske arbeidsmarkedene, de viktigste tiltakene de nordiske landene har iverksatt for å regulere, kontrollere og håndheve vilkårene for arbeids- og tjenestemobilitet fra de nye EU-landene, samt foreløpige erfaringer med disse tiltakene, årsaker til den nordiske variasjonen i omfanget og karakteren av arbeids -og tjeneste­mobilitet fra de nye medlemslandene, samt behovet for nordisk kunnskap, erfaringsutveksling og videre forskning på feltet. Rapporten er laget på grunnlag av samarbeidet i en kontaktgruppe nedsatt av Arbeidsmarkedsutskottet under Nordisk Ministerråd, og er utarbeidet av Jon Erik Dølvik og Line Eldring ved Fafo som har koordinert arbeidet.

Norwegian

.

Arbeids- og tjenestevandringer til Norden etter 1. mai 2004

Ingen av de nordiske landene har opplevd noen ’flom av arbeidssøkere’ fra de nye EU-landene (EU-8) etter 1. mai 2004. I Sverige, som altså ikke har overgangsordning, var antallet arbeidstakere fra EU-8 som fikk oppholdstillatelse i 2004 snaut 4000, en dobling fra 2003. I de nordiske landene med overgangsordning var arbeidsinnvandringen i Danmark, Finland og Island meget begrenset. I Norge var det en økning fra om lag 18 000 i 2003 til drøyt 25 000 i 2004 – hvorav en stor del i form av kortvarig, sesongbetont arbeid. Utviklingen i Norden samsvarer med tendensene i det øvrige Vest-Europa. I de fleste landene med restriktive overgangsordninger har den individuelle arbeidsinnvandringen fra EU-8 vært beskjeden. I Irland og Storbritannia som ikke innførte overgangsordning – er det registrert en sterk økning. Bortsett fra i Norge, Storbritannia og Irland har arbeidsmigrasjonen vært lavere enn antatt i mange tidligere framskrivninger (Boeri og Brücker 2005, se også Lindgren og Kongshøj Madsen 2003). Hovedinntrykket er at arbeidsmobiliteten fra EU-8 har tatt andre former enn varig arbeidsinnvandring.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error