1887

OECD Reviews of School Resources: Estonia 2016

image of OECD Reviews of School Resources: Estonia 2016

The effective use of school resources is a policy priority across OECD countries. The OECD Reviews of School Resources explore how resources can be governed, distributed, utilised and managed to improve the quality, equity and efficiency of school education.

The series considers four types of resources: financial resources, such as public funding of individual schools; human resources, such as teachers, school leaders and education administrators; physical resources, such as location, buildings and equipment; and other resources, such as learning time.

This series offers timely policy advice to both governments and the education community. It includes both country reports and thematic studies.

English

Kokkuvõte

Eesti koolisüsteem toimib hästi ja selle saavutused on märkimisväärsed. Alushariduses osaluse määr on kõrge ning põhihariduses on osalus universaalne. Keskhariduse omandanud täiskasvanute osakaal on OECD riikide seas üks kõrgemaid ja kõrgharidusega täiskasvanute osakaal ületab OECD keskmist. Õpilaste tulemused rahvusvahelistes uuringutes on lugemises, matemaatikas ja loodusteadustes viimastel aastatel oluliselt paranenud ning on Euroopa parimate seas. Samas puudub märkimisväärsel osal noortest täiskasvanutest kutse- või erialane kvalifikatsioon ja lõpetajate osakaal kutsehariduses on madal. Lisaks tuleb märkida, et kuigi õpilaste sotsiaalmajanduslik taust mõjutab nende sooritust Eestis vähem kui teistes OECD riikides, tekitavad vene õppekeelega õpilaste tulemused endiselt muret (ehkki viimasel ajal on olukord veidi paranenud).

Estonian Also available in: English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error