1887

Noria

Vitbok om nordisk forskning och innovation - Huvudrapport

image of Noria

Ministerrådet för undervisning och forskning (MR-U) fattade i juni 2002 ett beslut om att ta fram en s. k. Vitbok och utsåg professor Gustav Björkstrand till utredningsman. Syftet med Vitboken är att med utgångspunkt i dagens läge lägga fram konkreta förslag till framtida aktiviteter som kan resultera i att Norden blir en ledande forsknings- och näringsregion. Den behandlar frågor som gäller organisation, finansiering, incitament och instrument i det nordiska forskningssamarbetet. Vitboken pekar vidare på hur samarbetet kan byggas ut mellan universitet, forskningsinstitutioner och näringslivet samt ministerier och myndigheter. Den innehåller konkreta förslag om organiseringen av det nordiska forskningssamarbetet, nordisk forskarutbildning inklusive forskarkurser och forskarskolor, nordiska ”Centres of excellence”, samspel mellan forskning och innovation, nordiska ”joint actions”, utbyggandet av IT, modeller för samfinansiering av nordiska initiativ samt en värdering av behovet av en nordisk forskningsfond.

Swedish

.

Vision inför år 2010: NORIA – en globalt ledande och attraktiv region för forskning och innovation

Om de nordiska länderna aktivt går in för att förverkliga NORIA enligt de nu utstakade riktlinjerna kan Norden bli en globalt ledande och attraktiv region för forskning och innovation fram till år 2010. Det nordiska forskningsrummet kommer att vara integrerat i en helt annan utsträckning än för närvarande genom att de nationella forskningsråden är representerade i NoFIR och kan därigenom samordna sina aktiviteter i betydligt högre utsträckning än i dag. Det medför en högre kvalitet på forskarutbildningen och forskningen, bättre och mångsidigare infrastruktur samt ett betydande antal ”joint actions” inom Norden och i ERA. Våra NCoE blir attraktivare samarbetspartners för europeiska, amerikanska, japanska och andra länders forskningsgrupper på högsta internationella nivå. Mobiliteten inom NORIA och in till Norden kommer att öka. Samarbetet inom nätverken kommer att intensifieras, både i form av seminarier, workshops, sakkunniginsatser och också virtuellt genom satsningarna på IT och på nätbaserad undervisning och forskning. Universitetens samarbete med varandra och med näringslivet byggs ut. Det regionala samarbetet och samarbetet mellan små vetenskapsområden ökar. Det nordiska innovationssystemet kommer att te sig som en förebild på den globala marknaden.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error