1887

Noria

Vitbok om nordisk forskning och innovation - Huvudrapport

image of Noria

Ministerrådet för undervisning och forskning (MR-U) fattade i juni 2002 ett beslut om att ta fram en s. k. Vitbok och utsåg professor Gustav Björkstrand till utredningsman. Syftet med Vitboken är att med utgångspunkt i dagens läge lägga fram konkreta förslag till framtida aktiviteter som kan resultera i att Norden blir en ledande forsknings- och näringsregion. Den behandlar frågor som gäller organisation, finansiering, incitament och instrument i det nordiska forskningssamarbetet. Vitboken pekar vidare på hur samarbetet kan byggas ut mellan universitet, forskningsinstitutioner och näringslivet samt ministerier och myndigheter. Den innehåller konkreta förslag om organiseringen av det nordiska forskningssamarbetet, nordisk forskarutbildning inklusive forskarkurser och forskarskolor, nordiska ”Centres of excellence”, samspel mellan forskning och innovation, nordiska ”joint actions”, utbyggandet av IT, modeller för samfinansiering av nordiska initiativ samt en värdering av behovet av en nordisk forskningsfond.

Swedish

.

Nordisk forskarutbildning

Forskarutbildningen har under de två senaste decennierna reformerats fortlöpande, ofta med den amerikanska PhD-modellen som förebild. En god översikt av utvecklingen i Norden ges av Bertel Ståhle i Ökat nordiskt samarbete om forskarutbildning (2000). Om man tar en utgångspunkt i reformerna på 1990-talet var Danmark först ute med sin forskarutbildningsreform år 1993. Forskarskolor har verkat sedan år 1997. Finland genomförde sin forskarskolreform åren 1994-1995. Man införde ett system med fyraåriga forskarskolor, vilka utvaldes efter evalueringar och med beaktande av behovet av doktorer inom olika områden. Det fanns år 2002 108 forskarskolor med c. 4000 studerande, knutna till enskilda universitet eller till nätverk mellan olika universitet. I Sverige genomfördes en reformerad forskarutbildning år 1998 med individuella studieplaner och uppgifter om tidsplaneringen, finansieringen och återkommande uppföljning och utvärdering. Också i Sverige har man upprättat ett rätt stort antal forskarskolor. I Island ägde forskarutbildningen tidigare rum vid institutioner utomlands, men på senaste tid har man börjat bygga upp Graduate Schools inom vissa områden också i Island.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error