1887

Noria

Vitbok om nordisk forskning och innovation - Huvudrapport

image of Noria

Ministerrådet för undervisning och forskning (MR-U) fattade i juni 2002 ett beslut om att ta fram en s. k. Vitbok och utsåg professor Gustav Björkstrand till utredningsman. Syftet med Vitboken är att med utgångspunkt i dagens läge lägga fram konkreta förslag till framtida aktiviteter som kan resultera i att Norden blir en ledande forsknings- och näringsregion. Den behandlar frågor som gäller organisation, finansiering, incitament och instrument i det nordiska forskningssamarbetet. Vitboken pekar vidare på hur samarbetet kan byggas ut mellan universitet, forskningsinstitutioner och näringslivet samt ministerier och myndigheter. Den innehåller konkreta förslag om organiseringen av det nordiska forskningssamarbetet, nordisk forskarutbildning inklusive forskarkurser och forskarskolor, nordiska ”Centres of excellence”, samspel mellan forskning och innovation, nordiska ”joint actions”, utbyggandet av IT, modeller för samfinansiering av nordiska initiativ samt en värdering av behovet av en nordisk forskningsfond.

Swedish

.

Informations- och kommunikationsteknologins roll i NORIA

Informations- och kommunikationsteknologin (IKT) har en framträdande plats i en rad strategiska nordiska dokument när det gäller att utveckla det nordiska kunskapssamhället. I uppföljningen av vismansrapporten (ANP 2001:731) betonar man att Norden i en internationell jämförelse är en avancerad IKT-region. Sektorns stora betydelse för de nordiska ländernas industri och näringsliv har stimulerat till kompetensutvecklingen och forskningen på området. Man har byggt ut den digitala infrastrukturen till en nivå som har få motsvarigheter i världen. Skolundervisningen på området är välutvecklad och erbjuder en utmärkt bas för en fortsatt utveckling av sektorn som ett högkompetensområde i ett globalt perspektiv.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error