1887

Noria

Vitbok om nordisk forskning och innovation - Huvudrapport

image of Noria

Ministerrådet för undervisning och forskning (MR-U) fattade i juni 2002 ett beslut om att ta fram en s. k. Vitbok och utsåg professor Gustav Björkstrand till utredningsman. Syftet med Vitboken är att med utgångspunkt i dagens läge lägga fram konkreta förslag till framtida aktiviteter som kan resultera i att Norden blir en ledande forsknings- och näringsregion. Den behandlar frågor som gäller organisation, finansiering, incitament och instrument i det nordiska forskningssamarbetet. Vitboken pekar vidare på hur samarbetet kan byggas ut mellan universitet, forskningsinstitutioner och näringslivet samt ministerier och myndigheter. Den innehåller konkreta förslag om organiseringen av det nordiska forskningssamarbetet, nordisk forskarutbildning inklusive forskarkurser och forskarskolor, nordiska ”Centres of excellence”, samspel mellan forskning och innovation, nordiska ”joint actions”, utbyggandet av IT, modeller för samfinansiering av nordiska initiativ samt en värdering av behovet av en nordisk forskningsfond.

Swedish

.

Ett europeiskt och ett nordiskt forskningsrum

Inom det europeiska forskningsrummet utgör Norden med sina 25 miljoner invånare inte någon dominerande aktör även om man mätt med olika indikatorer klarar sig väl. Norden kan inte ens tävla med enskilda länder som Tyskland eller Förenade kungadömet vare sig när det gäller befolkningsmängd eller forskningsvolym. Nordiska satsningar bör därför självfallet utgöra en integrerad del av den europeiska gemenskapen t.ex. när det gäller ramprogrammen. I det följande kommer jag att helt kort belysa den vidare ram inom vilken det nordiska forskningsrummet skall realiseras. Norden bör ge sitt bidrag till den europeiska utvecklingen och samtidigt dra nytta av de satsningar som görs i det europeiska forskningssamarbetet. Men det är också viktigt att understryka att Norden bör ha sina egna prioriterade satsningsområden, inom vilka man går i spetsen för inte bara den europeiska utan också den globala forskningsfronten och därmed påverkar den vetenskapliga och samhälleliga utvecklingen.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error