1887

Noria

Vitbok om nordisk forskning och innovation - Huvudrapport

image of Noria

Ministerrådet för undervisning och forskning (MR-U) fattade i juni 2002 ett beslut om att ta fram en s. k. Vitbok och utsåg professor Gustav Björkstrand till utredningsman. Syftet med Vitboken är att med utgångspunkt i dagens läge lägga fram konkreta förslag till framtida aktiviteter som kan resultera i att Norden blir en ledande forsknings- och näringsregion. Den behandlar frågor som gäller organisation, finansiering, incitament och instrument i det nordiska forskningssamarbetet. Vitboken pekar vidare på hur samarbetet kan byggas ut mellan universitet, forskningsinstitutioner och näringslivet samt ministerier och myndigheter. Den innehåller konkreta förslag om organiseringen av det nordiska forskningssamarbetet, nordisk forskarutbildning inklusive forskarkurser och forskarskolor, nordiska ”Centres of excellence”, samspel mellan forskning och innovation, nordiska ”joint actions”, utbyggandet av IT, modeller för samfinansiering av nordiska initiativ samt en värdering av behovet av en nordisk forskningsfond.

Swedish

.

Det nordiska forsknings- och innovationssamarbetets organisation

Det finns ingen genomtänkt enhetlig struktur för det nordiska forsknings- och innovationssamarbetet, utan man har i olika skeden skapat organ för att tillvarata specifika intressen inom området. Forskning bedrivs inte bara inom ministerrådet med ansvar för utbildning och forskning (MR-U), utan också inom övriga ministerråd (sektorforskningen) och på de nordiska vetenskapsrådens initiativ inom samarbetsorganen för forskning inom olika vetenskapsområden (NOS-organen). I det följande ges en översikt av det ytterst fragmentariska läget utifrån denna uppdelning.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error