1887

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap

Perspektiv på naturvitenskapelig talent og praktisk-musiske fag

image of Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap

De nordiske utdannings- og forskningsministre ønsker å fremme kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdannelsene. Dette var bakgrunnen for at ministrene i april 2009 besluttet at Nordisk ministerråd skulle gjennomføre en nordisk komparativ studie av hvordan kreativitet, innovasjon og entreprenørskap er integrert i de nordiske utdanningssystemene. Som tilleggsoppdrag til denne studien, ble det i 2010 under det danske formannskapet i Nordisk ministerråd, tatt initiativ til ytterligere to studier om henholdsvis de praktisk musiske fag og de nordiske lands arbeid med talentutvikling og kreativitet i relasjon til naturvitenskap. Studiene er en del av Nordisk ministerråds globaliseringsprosjekt ”En god opplæring til ungdom og voksne” som har som ett av fire delmål å fremme kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningen. Studiene er gjennomført under ledelse av Universitet i Nordland, Norge, på oppdrag fra Nordisk ministerråd.

Norwegian

.

Forfatterens forord

Dette er en sammenfatning av 3 studier initiert av Nordisk ministerråd (NMR). Hovedstudien er en kartlegging av status for hvordan kreativitet, innovasjon og entreprenørskap er omtalt i styringsdokumenter og realisert i opplæringa på alle nivå, fra barnehage til voksenopplæring, i de nordiske landene inkludert de selvstyrte områdene. Det er ut over dette gjennomført to tilleggsoppdrag. I denne sammenfattede rapporten presenteres noen av resultatene fra disse tre studiene. Dette gjelder:

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error