1887

Innsatte i nordiske fengsler

Utdanning, utdanningsønske og -motivasjon

image of Innsatte i nordiske fengsler

I denne rapporten presenteres resultatene fra den første felles nordiske kartleggingen av utdanningsnivå, deltakelse i utdanning og motivasjon for utdanning hos innsatte i nordiske fengsler. Mellom seks og elleve prosent av de innsatte har i følge de fem lands undersøkelser ingen fullført utdanning, mellom en fjerdepart og halvparten har bare obligatorisk skole som høyeste fullførte utdanning. Det var jevnt over to av tre som ikke deltok i noen form for utdanning i fengslet, mellom en og tre prosent av de innsatte tok universitets- eller høyskoleutdanning. De fem landene varierer lite i prosentandelen som ikke tar utdanning i fengslet. I alle landene er det å utnytte tiden til noe fornuftig den viktigste grunnen for å ta utdanning i fengslet. Innsatte som holder på med utdanning er stort sett fornøyd med den, men det fremheves i alle landene at mangel på datautstyr skaper problemer med å gjennomføre utdanningen. I gjennomsnitt opplever mellom hver tredje og hver fjerde innsatt å ha lese- eller skrivevansker. En noe høyere andel sier at de har vanskeligheter med regning eller matematikk. Disse forhold spiller likevel en liten eller ingen rolle for i hvilken grad de innsatte deltar i undervisning i fengslene. Derimot synes det å råde en viss oppfatning blant innsatte om at hvis man har en kort dom, så finner man det ikke bryet verdt å starte på utdanning i fengslet.

Danish

.

Forord fra redaktørene (in Norwegian)

I Norden har det gjennom en rekke år blitt utviklet et tett samarbeid mellom de administrative ledd med nasjonalt ansvar for fengselsundervisning. Det resulterte formelt i etableringen av Nordisk nettverk for fengselsundervisning fra 1. januar 2006. Det oppstod etter hvert et behov for å videreutvikle samarbeidet på et kunnskapsbasert fundament. Derfor søkte Nordisk nettverk for fengselsundervisning samarbeid med forskere i de nordiske land. Kontakten resulterte våren 2006 i en felles nordisk søknad til programmet Nordplus Voksen for å gjennomføre prosjektet ”Kartlegging av utdanningsbakgrunn, utdanningsrett og motivasjon for utdanning hos innsatte i nordiske fengsler.”

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error