1887

Arbetsmarknadsutbildning i Norden

Studie om de nordiska systemen för arbetsmarknadsutbildning för arbetslösa

image of Arbetsmarknadsutbildning i Norden

Arbetsmarknadsutbildning är en viktig del av arbetsmarknadspolitiken, en pusselbit i det större välfärdssystemet. De nordiska länderna har utvecklat en modell där fokus i högre utsträckning är på att trygga anställningsbarheten än på att säkra anställningar. I den modellen är arbetsmarknadsutbildning för arbetslösa centralt. Oxford Research har tillsammans med ett team av nordiska experter analyserat arbetsmarknadsutbildningar i Norden.Rapporten skildrar systemen utifrån bland annat inriktning, målgrupp, omfattning, finansiering och resultat. Arbetsmarknadsutbildning för arbetslösa i de tre autonoma regionerna beskrivs också. Rapporten konkluderar att det finns en trend i de nordiska länderna mot att arbetsmarknadsutbildningen kommit att bli alltmer inriktad på att få personer som står långt ifrån arbetsmarknaden i arbete.

Swedish

.

Utveckling över tid

Det finns en allmän trend i de nordiska länderna mot att arbetsmarknadsutbildningspolitiken kommit att bli alltmer inriktad på att få personer som står långt ifrån arbetsmarknaden i arbete. I Sverige har detta under de senaste åren kommit i uttryck genom den så kallade arbetslinjen och genom att Arbetsförmedlingens utbildningar alltmer siktat in sig på personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, exempelvis inom ramen för de så kallade jobbgarantierna. I Norge genomförde man 2010 en reform som syftade till att få fler personer med nedsatt arbetsförmåga i arbete. Reformen innebar dels att tre tidigare ersättningar ersattes av en ny ersättning (arbeidsavklaringspenger), dels en ny uppföljningsmetodik i NAV:s arbete med personer med nedsatt arbetsförmåga. Denna nya metodik inkluderade arbetsförmågeutvärderingar, bättre uppföljning samt aktivitetsplaner och ligger i linje med NAV:s allmänna fokus, där 82 % av åtgärderna är öronmärkta för personer med nedsatt arbetsförmåga.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error