1887

Risikobasert offentlig kontroll med næringsmiddelkjeden

Rapport fra prosjektet "Prinsipper for risikoorientering av tilsyn med næringsmidler, fôr, dyrehelse og dyrevern"

image of Risikobasert offentlig kontroll med næringsmiddelkjeden

Forventningene til offentlig kontroll er høye og ressursene begrenset. Hva er det viktigst å føre kontroll med? Hvordan prioriterer vi mellom ikke sammenlignbare risikoer? Hva gir mest trygghet i forhold til ressursinnsats? Risikokategoriseringer er et hjelpemiddel til å gjøre slike vurderinger mer eksplisitte, faktabaserte og transparente. Kvaliteten på risikohåndteringen blir ikke bedre enn den kunnskap man har om risikoene. Prioriteringer av offentlig kontroll må bygge på den kunnskap man til enhver tid har, ikke på grunnlag av den kunnskap man arbeider for å få en gang i fremtiden. Rapporten presenterer en ny modell som setter følgende typer kunnskap i system med henblikk på å fatte bedre beslutninger om ressursbruk i den offentlige kontrollen:- Kunnskap om livssyklus til produkter, prosesser og tjenester- Kunnskap om de ulike bransjers produkter, prosesser og tjenester- Kunnskap om enkeltaktørerModellen er utviklet for prioritering av kontroll med ulike risikoer i næringsmiddelkjeden, men vil også kunne tilpasses og anvendes ved prioritering av kontroll med andre typer risikoer.

Norwegian

.

Kartlegging av farer i næringsmiddelkjeden

Som utgangspunkt for risikoklassifiseringen av bransjer (kap. 9), anbefaler vi at det først gjøres en kartlegging og analyse av de farer som det er viktig å føre tilsyn med på de ulike ledd i kjeden, og knytte dette opp mot bransjer. Slike analyser er ikke noe man gjør ofte, kun når det har skjedd store strukturendringer i kjeden, eller ved introduksjon av nye farekategorier. Det er imidlertid avgjørende at analysene vedlikeholdes kontinuerlig ved at de tar opp i seg ny kunnskap framkommet gjennom bransjevurderinger (kap. 9).

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error