1887

Lantbrukets och landsbygdens framtida roller

image of Lantbrukets och landsbygdens framtida roller

Lantbruket och landsbygden genomgår stora förändringar. En fortsatt koncentration sker av livsmedelsproduktionen till större jordbruksföretag. Samtidigt kan andra mindre konkurrenskraftiga lantbruk komma att utvecklas i annan riktning och få en annan roll i samhället. En fortsatt mångfald i lantbrukets struktur kommer sannolikt även i framtiden att vara en förutsättning för landsbygdens långsiktiga livskraft och för bevarandet av landskapets natur- och kulturvärden. Utvecklingen måste dock ske i samklang med de nya behov som en alltmer urbaniserad befolkning riktar mot landsbygden och mot lantbruket. Mot bakgrund av dessa frågeställningar genomfördes under 2003 ett temaprojekt om Lantbrukets och landsbygdens framtida roller. Projektet har genomförts inom ramen för en arbetsgrupp bestående av representanter från samtliga nordiska länder och självstyrelseområdet Åland. I rapporten beskrivs aktuella förändringar, debatt och politik som rör de areella näringarnas och landsbygdens roll i ett framtidsperspektiv. Några av de aktuella frågeställningarna analyseras därefter i fristående avsnitt. Bland annat rör detta frågeställningar om värdering och betalning för icke-ekonomiska värden knutna till lantbruket. Slutligen ges en sammanfattande analys av utvecklingstendenser.

Swedish

.

Sammanfattande analys

Projektets målsättning har varit att utgöra ett forum för en samnordisk diskussion kring lantbruket och landsbygden i ett framtidsperspektiv. Projektarbetet har bestått av dels en beskrivning av aktuell debatt i de nordiska länderna om synen på de areella näringarnas och landsbygdens framtida roll och aktuella förändringar i synen på landsbygden som miljö för boende, rekreation och turism, men också en fördjupning i vissa gemensamma frågeställningar kring utvecklingstendenser och mera metodinriktade frågor. I det följande görs ett försök att sammanfatta och diskutera de frågor som aktualiserats genom arbetet.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error