1887

Framtidens nordiske jordbruk og kulturlandskap

Idéer og initiativ

image of Framtidens nordiske jordbruk og kulturlandskap

Distriktene og bygdene i Norden opplever felles utfordringene ved at produksjonen av mat og fiber effektiviseres og driftsenhetene i jordbruket blir større og mer effektive. Samtidig tar stadig færre del i og har sitt arbeid innen det tradisjonelle landbruket. De synlige konsekvensen er at bygdene fraflyttes og ungdom, og spesielt unge kvinner, velger ikke å vende tilbake til bygdene igjen etter endt utdannelse. På sommermøtet på Akureyri (Island) 2004 ga ministerne for jordbruk, skogbruk, fisk og næringsmidler, gjennom en ministererklæring, embetsmannskomiteen i oppgave å arbeide med spørsmål rundt Nordens framtidige kulturlandskap og bygdeutvikling. Arbeidsgruppa NordFram har i to år hatt i oppgave å ta initiativ, fremme forslag, utarbeide analyser, oppmuntre til nordisk nettverk innen for områdene: Landbrukets framtidige roller, Kulturlandskapets som ressurs, Landsbygdsutvikling (bygdeutvikling).

Norwegian

.

NordFrams förslag

Statistikk i form av nøkkeltall eller indikatorer er ofte brukt for å sammenligne mellom næringer, sektorer og land. Nordisk ministerråd gir årlig ut ulike rapporter der en oppsummerer status for de ulike nordiske landene og sammenligner mellom dem. Nøkkeltall er også nyttig i forbindelse med næringsutvikling på landsbygda og i forbindelse med kulturlandskapsverdier. NordFram har derfor valgt å se litt nærmere på tilgjenglig felles nordisk statistikk på dette området. Nøkkeltallene er framstilt på side 434 i hovedrapporten.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error